Geografi- Sverigeresan

 

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa Grath

När, under vilka veckor? v. 36-43

 

 

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 1. Vad är Geografi? 
 2. Vad gör en geograf? 
 3. Vad har man kartor till? Vad är de bra till?
 4. Kan man alltid lita på en karta?
 5. Vilka olika landskapstyper (typografi) finns i Sverige?
 6. Hur är det att leva i olika delar av Sverige?
 7. Finns det skillnader/likheter mellan att leva på olika platser i Sverige?
 8. Hur ser våra landskap ut och vad är speciellt med dem? 

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

 

Undervisningen ska ge ge eleverna kunskaper om kartan och kännedom om viktiga namn, läges och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt utmärkande drag och utbredning.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Titta på Geografens testamente om Holgers resa genom de svenska landskapen

– Praktiskt gå igenom Sveriges topografi genom att studera kartor

– Genomföra grupparbeten där vi hjälps åt att söka och sammanställa fakta 

– Genomföra muntliga presentationer i mindre grupp 

– Lyssna aktivt vid muntliga presentationer och ge enkla kamratbedömningar

– Samtala, redovisa, jämföra och diskutera kring våra “smultronställen” 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

– Delaktighet under genomgångar och samlingar

– Underlag i form av övningar, arbetsblad (enskilda arbeten), grupparbeten och prov

– Din delaktighet vid kamratbedömning- och respons

– Självskattning vid avslutat arbetsområde

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna ska introduceras i ämnet geografi och ge kunskap om vad geografi är. Det ska väcka frågor kring hur vi på Värmdö lever och bor i jämförelse med människor i andra delar av Sverige.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening. 

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik