Geografi/Norden källor

Ansvarig/Ansvariga lärare: Krister Andersson

När, under vilka veckor?
v.35-43

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad kan man ha för strategier när man ska hitta på en karta?

Vad kan man ha för nytta av att vara ett kustland som t ex Norge?
Hur kan nederbörd uppkomma?
Hur påverkar havsströmmar temperatur och klimat?
Vad är klimat och vad orsakar olika typer av klimat?
Hur har inlandsisen påverkat Norges landskap?
Hur kan man se att inlandsisen påverkat landskapet i Sverige?
Vad kan man ha för nytta av en rullstensås?
Hur uppkommer en vulkan?

Vad kan en vulkan ställa till med för konsekvenser?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> Utforskandet med i första hand kartor är en viktig förmåga som vi jobba med i detta område.
=> Vi lägger grunden för att jobba med källor och vikten av att fundera kring vad en källa innehåller och vad den kan användas till. Vi kommer bygga vidare på detta med kunskaper om att bedöma trovärdighet.

Förankring i kursplanens syfte:

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven- ser detta får för människor och natur.
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I Jupiter tar vi med oss:

=> Förklara hur regn uppkommer med ord och bild (frontregn och bergsregn)
=> Förklara hur regnet hänger samman med vattnets kretslopp.
=> Förklara vad som menas med klimat och vad som skiljer det från väder.
=> Förklara olika orsaker till att klimat skiljer sig (hav/havsströmmar, vindar, höjd över havet, närhet till Ekvatorn och poler)
=> Förklara vad som menas med kustklimat och fastlands/inlands-klimat
=> Visa på positiva och negativa konsekvenser av att vara ett kustland (använda olika perspektiv)
=> Visa på möjligheter av att ha olja som naturtillgång och beskriva hur det går till att utvinna olja i havet.
=> Förklara orsaken till att norska fjordar är U-formade och inte V-formade som dalar normalt sett är.
=> Beskriva hur man kan se spår av istiden idag och vilken nytta man kan ha av dessa spår.
=> Förklara orsaken till att Skanderna inte är så höga (vatten, is, vind).
=> Förklara orsaken till att det finns vulkaner på Island och hur det kommer sig att de får utbrott (kontinentalplattor magma, lava, gas och aska).
=> Visa på positiva och negativa konsekvenser av vulkanutbrott.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ta rollen som geografer och först se hur man kan använda kartor som källor. Sedan kommer vi använda olika källor för att studera olika fenomen. Eleverna får olika uppdrag som de ska söka svar på med hjälp av olika källor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen, ett namngeografitest och en analys på slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v. 35 Kartor som källa och kartkunskap (karttecken och tips på hur man hittar i kartbok)

v. 36 Vi börjar med namngeografi i Norden och vad Norden är.
v. 37 Vi börjar med Sveriges naturgeografi
V. 38: Sveriges geografi och landskap
v. 39: Sveriges befolkning
v 40 Nordens namngeografi: Danmark, Norge, Finland & Island
v. 41 Nordens befolkning/namngeografi
v. 42 Sammanfattar föregående veckor. Geografiska begrepp.
v. 43 Analys, Prov på Norden
Vi tittar på följande filmer:
Geografens testamente 1-10
Upptäck Norden en film om varje land.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet.