Geometri

Matematik/ Teknik år 3 – Geometri

Ansvarig lärare: Sandra Hamn

När, under vilka veckor? v. 45-48

Vad? Geometri

Frågeställning (och följdfrågor)

Vad är en tredimensionell figur? Hur skiljer den sig från en tvådimensionell? Vad är en kant? hörn? sidyta? Vilka likheter/skillnader finns mellan olika geometriska objekt? Hur kan man konstruera ett geometriskt objekt? Hur fungerar och när använder vi oss av skala i vardagen?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

– Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

– Förmåga att kommunicera använda matematikens uttrycksformer

Centralt innehåll från kursplanen

Ma 1-3

– Grundläggande geometriska objekt såsom klot, cylinder, rätblock, kub, kon, pyramid samt fyrhörningar trianglar och cirklar.

– Egenskaper hos geometriska objekt.

– Skala vid enkel förstoring/förminskning.

– Begreppen dubbelt och hälften.

Te 1-3

Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

-Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ma 1-3

– Grundläggande geometriska objekt såsom klot, cylinder, rätblock, kub, kon, pyramid samt fyrhörningar trianglar och cirklar.

– Egenskaper hos geometriska objekt.

– Skala vid enkel förstoring/förminskning.

– Begreppen dubbelt och hälften.

Te 1-3

Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

-Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska studera geometriska begrepp som kanter, hörn, sidytor och geometriska objekt som klot, cylinder, rätblock, kub, kon, pyramid, fyrhörningar och trianglar. Vi ska arbeta med vilka egenskaper som karakteriserar dessa former. Vi ska se hur tvådimensionella former kan sättas ihop till tredimensionella kroppar och vi ska försöka avbilda och konstruera enkla geometriska objekt med hjälp av tandpetare och vita ärtor. Vi kommer även att arbeta med skala och eleverna kommer att få förstora och eller förminska olika typer av kartonger.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom samtal, konstruktioner, dialoger, VT- rutiner och undersökningar..

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Vi repeterar och formulerar karakteristiska drag för tvådimensionella figurer. Vi pratar om skillnader mellan tvådimensionella och tredimensionella objekt.
 2. Vi arbetar med tredimensionella kroppar. Vi skapar i papp och med tandpetare och ärtor.
 3. Vi pratar om skala och kartor. (Förhoppningsvis arbetar vi tillsammans med Idrotten). Vi förstorar och förminskar kartonger.
 4. Vi fortsätter/färdigställer våra arbeten.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Nedan följer några argument för varför jag i stor utsträckning vill arbeta med problemlösning och laborativt material i matematikundervisningen. Det ger eleverna möjlighet att:

 • se samband mellan matematiken och verkligheten
 • arbeta i grupp
 • lära av varandra
 • utveckla den egna kreativiteten och det egna tänkandet
 • utveckla det matematiska självförtroendet
 • se att problem kan lösas på flera olika sätt
 • identifiera och bli kvitt matematiska missuppfattningar
 • komma ifrån läroboken och den ”imitativa matematiken”
 • formulera egna problem och lösa dessa
 • utveckla matematiska resonemang (matematiska dialoger)
 • tillämpa matematiska kunskaper på ett friare sätt
 • vara drivande i undervisningen (istället för att läroboken eller läraren styr)
 • jobba med ett och samma problem under mer än en lektion
 • skifta mellan olika representationer
 • att få uppleva matematik med så många sinnen som möjligt

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

VT- rutiner, matematiska resonemang och diskussioner syftar till att synliggöra elevernas tänkande och vidga elevernas begreppsförståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.