Gruppen och jag – Trivsel och trygghet kopplat till dilemman och mål

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Ann Kerstis, Mia Widoff, Henrik Forselius

När, under vilka veckor?
HT-18

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur tänker jag i olika etiska dilemman? Hur tänker andra?
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
 • Hur kan vi skapa trygga grupper inför fortsättning i Ladan?
 • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
 • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
 • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
 • Kan jag lära mig att lära? Studieteknik vad är det?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med att alla elever tillsammans i grupper funderar på hur man ska göra för att gruppen ska tänka och agera under den kommande lägerdagen. Detta skrivs ned för att vi ska kunna diskutera längs vägen.

Lägerdagen kommer innebära att eleverna ställs inför dilemman och utmaningar enskilt och i grupp. Här får alla chansen att reflektera över dessa dilemman och möjligheten att höra hur andra tänker. Övningarna kommer träna förmågan att samarbeta och förmågan att resonera i grupp.
Längs vägen kommer det också ges möjlighet att fatta beslut om hur man ska agera i gruppen där vi också diskuterar hur olika beslut påverkar hur det går för gruppen. Hela dagen ger utifrån detta chanser att bättre lära känna sig själv och de andra i gruppen.

Efterarbetet kommer handla om fortsatta diskussioner om det som skett. Detta blir tillsammans med annat underlag ex matriser det som eleverna tar med sig in i arbetet med att förbereda utvecklingssamtalen.

Under uppstartsdagarna lägger vi stort fokus på att få ihop grupperna i Ladan. Genom att göra detta skapar vi relationer mellan de tre årskurserna 7-9 som bidrar till en ökad trygghet.

Eleverna delas in i tvärgrupper med åk 7-9.
Under olika stationer får grupperna fundera kring hur man kan bidra till tryggheten i Ladan bland annat genom att skapa aktiviteter på rasterna. De fick även genomföra en quiz med de regler som finns kring Ladan.
I dessa ”ansvarsgrupper” (12-grupper) fortsätter sedan vår strävan mot trygghet genom en hel dag med gruppstärkande övningar i form av en Turf (skattjakt) på Djurgården i Stockholm.
Här är också målet att bygga relationer mellan eleverna i högstadiet vilket målet är att öka tryggheten.

Vi lägger även fokus på hur man själv som elev kan bidra till att utveckla gruppen framåt och skapa trygga grupper under förberedelsen inför utvecklingssamtalen. Kopplat både till grupprojekt och den ”lilla” gruppen som resonerar på lektionen.

Vi ska gå igenom likabehandlingsplaner med samtliga klasser. Vad står det där?
Ladans regler lyfter vi och låter eleverna fundera kring. Kan eleverna koppla ihop Ladans regler och delar av likabehandlingsplaner?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.34 – Planering och genomförande av lägerdag. 12 grupper i olika stationer.
Turf på Djurgården
v.35 – IPads utlämning.
v.36 – IUP-förberedelser
v.37 – IUP-förberedelser
v.38 – Utv.samtal på mentorstid.
v.39 – Besök från kyrkan samt genomgång av schoolsoft och LPP:er
v.40 – Klassråd, Den demokratiska processen….Quiz kring ladan-regler
v.41 – Regler och likabehandlingsplaner i Ladan. Hur kan man som elev påverka? Besök från trygghetsteamet och kamratstödjare.
v.42 – Fortsatt jobb med trivselregler samt förberedelse inför omvärldsdagen den 29/11.
v.43 – Röda jobbar vidare med “sina” förslag. Röstning om vilka museum.

v.45 – Mitterminsutvärdering av IUP-målen. Hur långt har jag kommit? Hur går vi vidare?
v.46 – Fadderträff
v.47 – Pluggkoden – Fokusera och Planera
v.48 – Vi åker till kommunhuset för en halvdag med många intressanta människor.
v.49 – Fördjupning av ämneskunskaper
v.50 – Utvärdering av terminen. Hur går vi nu vidare?
v.51 – Kompledigt för tidigare skolstart vid Lucia.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar samarbetsförmågan och förmågan att diskutera i grupp till en ny nivå när vi nu genomför en dag som kommer bli en verklig utmaning. Vi sätter vår gemensamma trygghet och trivsel i fokus genom att tillsammans diskutera olika förhållnings- trivselregler i Ladan. Hur kan vårt gemensamma synsätt bidra till en positiv utveckling inom skolans och “livet runt omkrings” olika områden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.