Idrott och hälsa inneperiod 1 Saturnus

Idrott och hälsa inneperiod 1

Ansvarig: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? 40-51

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Samarbete, vad betyder det för er?
 • Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika lekar och friidrottsövningar?
 • Hur kan eleven med hjälp av enkla kartor orientera sig i sin närmiljö.

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

 • allsidig rörelseförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Rörelse

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.


Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)
Vi samtalar om innehållet av lektionen. Utvärderar vad som har fungerat bra och vad vi kan utveckla mer. Eleverna får inför varje lov vara med och planera sista veckans lektioner och vi arbetar med Öppet hus.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta både inomhus både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika aktiviteterna.

Efter period 1 kommer eleverna att få göra en egen reflektion. Vad har vi jobbat med? vad har varit roligt? vad har jag lärt mig, detta vill jag göra med av…

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta samt att värma upp inför olika fysiska aktiviteter.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.Vi jobbar med begreppet kondition både praktiskt och teoretiskt.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna använda sig fysiskt av sin kropp på ett säkert sätt. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med lekar, rörelse till musik, bollekar och enklare spel, kroppen som redskap i styrka mm.
Som pedagog är jag  en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.


Utvärdering: 

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 • Vi kommer samtala kring utomhusperioden, vad har vi lärt oss?

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Hur har gruppen fungerat?

Vad behöver vi bli bättre på?

Hur kan jag utveckla mig själv och känna mig stolt över mina resultat?

Vad kan jag bidra med för att andra ska lyckas?Pedagogisk dokumentation (länkas):

Länktips: