Idrott och Hälsa period 1

Idrott och hälsa Uranus period 1

Idrott och hälsa- Uranus period 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Gottis

När, under vilka veckor? v.33-43

Frågeställning (och följdfrågor):

 • hur kan eleven utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och rörelseövningar?
 • hur kan eleven utveckla sin samarbetsförmåga?
 • hur är jag en god vän och hur visar jag respekt till andra?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa, klättra
 • ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • allemansrättens grunder.
 • säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

– kunna delta i lekar, spel och idrotter.

– utveckla sina motoriska grundformer.

 • delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Att utifrån sin mognad förstå hur man undviker olyckor( både för sig själv och andra).

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med olika lekar stora som små, lära oss om Allemansrätten- vad vi får och inte göra, Jobba med våra grundformer- springa, hoppa, kasta, balansera mfl. Koppla vår rörelse till människokroppen, prata om kondition- styrka, avslappning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker fortlöpande under årets gång i motorik, rytmik, kropps- och rumsuppfattning. Samt delaktighet i samtal kring hälsa och fysisk aktivitet, samarbetsförmåga och hänsynstagande.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi kommer att ha en motoriklektion- startar ute och går in när vädret blir kyligare- vecka 40.

Den andra lektionen är vi ute- friluftsliv. Vi klär oss rätt och följer naturens växlingar. Vi samverkar då med andra ämnen som NO, So, svenska och matte. Då är vi flera pedagoger.

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: