Idrott och Hälsa Saturnus period 1 ht-16

Idrott och hälsa- Saturnus period 1

Ansvarig/Ansvariga: Gottis / Krister
När, under vilka veckor? 34-42

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Samarbete, vad betyder det för er?
 • Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika lekar och friidrottsövningar?
 • Hur kan eleven med hjälp av enkla kartor orientera sig i sin närmiljö.

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

 • allsidig rörelseförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • Vi kommer leka lekar utomhus och göra olika övningar för att träna samarbete, grundformerna: springa, hoppa, kasta.
 • Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
 • Vi kommer teoretiskt och praktiskt gå igenom enkla kartor
 • Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek/övningar.


Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)
Vi samtalar om innehållet av lektionen. Utvärderar vad som har fungerat bra och vad vi kan utveckla mer. Eleverna får inför varje lov vara med och planera sista veckans lektioner och vi arbetar med Öppet hus.

 

Hur ska vi arbeta?


Vi kommer att arbeta både inom- och utomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?


Genom aktivt deltagande under de olika aktiviteterna.

Efter period 1 kommer eleverna att få göra en egen reflektion. Vad har vi jobbat med? vad har varit roligt? vad har jag lärt mig, detta vill jag göra med av…

Tidsplan, när ska vi göra vad?:


Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta samt att värma upp inför olika fysiska aktiviteter.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Därefter arbetar vi kring kartkunskap teoretiskt och praktiskt.

Vi jobbar med begreppet kondition både praktiskt och teoretiskt. 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 • Vi kommer samtala kring utomhusperioden, vad har vi lärt oss? 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 

 • Hur har gruppen fungerat?
 • Vad behöver vi bli bättre på?Pedagogisk dokumentation (länkas):

Länktips: