Orientering och friluftsliv

Ansvarig: Krister Andersson
När, under vilka veckor? 35-42

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är Orientering?
Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
Hur lyder allemansrätten?
Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?
Hur kan jag laga mat i naturen? Stormkök?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
utvecklar kunskap om vistelse i naturen
att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
kroppsliga och mentala effekter av träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta utomhus hela perioden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka Måndag (grön) (röd) Tisdag röd Torsdag grön
35 Hur använder man
stormköket Lekar Södersved med matlagning
på stormkök
36 Utvecklingssamtals dag. Coopertest Coopertest
37 Friidrott Lekar Lekar
38 Friidrott Lekar Lekar
39 Orientering teori i salen kart läsning Orientering Orientering
40 Vandrings dagen Orientering Orientering
41 Lek och spel på IP Jogging till
Södersved Jogging till
Södersved
42
43

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:
Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Hur långt kom vi gällande kartförståelse?
Hur upplevde klassen orientering i okänd terräng?