Indigenous peoples – Realia

När, under vilka veckor? ca v. 11–>

Detta projekt kommer att gå parallellt med en provperiod som ersätter nationella proven/kompletterar övrigt arbete i klassrummet. Se Classroom för specifik planering. Vi kommer alltså att jobba med detta OCH proven, för att hinna med allt.

 

Vad ska vi göra 

Lära om urfolk i engelsktalande länder och i Sverige.

Koppla samman egna kunskaper med fakta samt skönlitteratur (The Absolutely True Diary of a Part Time Indian).

Redovisa innehållet skriftligt och muntligt.

 

Realia i matrisen = Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur ska vi arbeta?

Samla information:

Läsa pdf’er, ev se videos, koppla samman med det vi lärt av ‘The Absolutely True…’, diskutera i grupper.

Koppla information:

Ta det vi lärt och se vilka kopplingar vi kan göra till annat vi redan vet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig tidsplan, som utgår från nuvarande distans/skola-upplägg. Kommer ändras allteftersom. Detta är ca-veckor. Se Classroom för detalj-planering. 

v. 11-13 samla information.

v. 13-15 läsa och koppla ihop

—————-

v 15 – hörförståelsetester för elever som är i skolan

v. 15 – läsa/koppla för elever på distans

—————-

v. 16 – läsa/koppla för elever på distans

v. 16 – hörförståelsetester för elever som är i skolan

—————-

v. 17 läsförståelsetester för elever på skolan

v. 17 sammanställning av information för elever på distans

—————-

v. 18 sammanställning av information för elever på distans

v. 18 läsförståelsetester för elever på skolan

—————-

v. 19 sammanställa info i text/förbereda muntliga delar

v. 20-21 redovisningar, inlämningar

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer att ha möjlighet att visa förmågor inom samtliga kunskapskrav. Redovisningsformerna kommer att variera och du kommer själv få vara delaktig i hur du vill leverera ditt innehåll (alla gör hela upplägget, men du får bestämma om du vill lägga mest fokus på muntligt eller skriftligt)

Bestående delar är:

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

6 – Realia
Jämföra

Se matrisen för specifika kunskapskrav inom respektive del. 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Utöver att vi har läst The Absolutely True Diary of a Part Time Indian, av Sherman Alexie; Se nedan.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa – reception
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…)
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik­ heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 Läraren ska
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

– får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang

 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE

Mål

Skolans mål är att varje elev

  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

Läraren ska

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle