Jupiter – omtanke om varandra och världen

Vi lär oss tillsammans!

Vi lär tillsammans, siktar mot både egna och gemensamma mål och tillsammans med varandra och av varandra. Vi arbetar mot trivsel och trygghet för alla då elever som trivs har lättare att fokusera på skolarbete och lättare att våga prova. Vi arbetar också mycket kring olika miljöproblem där vi diskuterar och samarbetar för att se hur lilla vi kan påverka den stora världen – både genom demokrati och miljöarbete.

 

ur LGR11

 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 

Vi fokuserar på en stor klassgemenskap mellan Röd och Grön genom att vi blandar grupper och arbetar i olika gruppkonstellationer samt åker på gemensamma utflykter.

 

Exempel på aktiviteter där vi blandar röd och grön:

 

Gemensamma rastaktiviteter, lägerdag Björnö, Vandring, Bada i Södersved på idrotten, blandade grupper under mentorstiden, fadderbesök hos fadderbarnen i mixade faddergrupper och mer kommer!

 

Vi inleder terminen med stort lära-känna-fokus genom lekar och övningar på skolan samt en lägerdag på Björnö. Vi ska känna alla och känna oss trygga med varandra för då har vi lättare att lära och vi motverkar dessutom utanförskap och mobbing.

 

Vi diskuterar även Lemshagas likabehandlingsplan och kommer gemensamt fram till hur vi vill vara mot varandra.

 

I alla ämnen kommer vi poängtera vikten av att hitta sitt sätt att lära sig men också att ditt sätt att förklara för en vän kan vara det som gör att de förstår. Vi knyter an till lokala och globala miljöproblem och vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer att testa flera olika strategier när vi arbetar, mycket blir i par och mindre grupper där rutiner från Cultures of Thinking får ta stor plats så att vi övar upp förmågan att kommunicera och tänka tillsammans med andra.

 

ur LGR11

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.