Kolla vad vi kan – inför nationellaproven

Ansvarig/Ansvariga lärare: Josefine Rejler

När, under vilka veckor?

v.2-v.13

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

•Vad har jag lärt mig i åk 4-åk 6 i matematik?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

•Eleven kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

•Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

•Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

•Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösningsförmåga)

•Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begreppsförmåga)

•Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metodförmåga)

•Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. (Resonemnagsförmåga)

•Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikationsförmåga)

Centralt innehåll från kursplanen

• Taluppfattning och tals användning

decimalsystemet

tallinjen

räknesätten, prioriteringsregler

räknemetoder

bråk

tal i procent, bråk decimalform

• Geometri

Geometriska objekt och begrepp

skala och konstruktion av geometriska objekt

Symmetri

omkrets och area, beräkningar

Mätning och måttenheter (längd, area, volym, massa, tid, vinklar)

• Algebra

numeriska och algebraiska uttryck

ekvationer

mönster

• Samband och förändring

proportionalitet

koordinatsystem

grafer

• Problemlösning

strategier för matematiska problemlösning i vardagliga situationer, samt matematiska

formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Innefattas ej:

• Sannolikhet och statistik (Arbetat med under HT-16)

sannolikhet 

kombinatorik

statistik

lägesmått

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris matematik

Förmågor som bedöms:

Problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, metodförmågan, resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan. Alla delar av matrisen i matematik.

 

Hur ska vi arbeta?

Utforskande arbetssätt.

Samtal och diskussioner i par och i hela klassen.

Egen träning både i skolan och hemma.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner.

Mindre förhör.

Nationella prov (april)

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2 Taluppfattning och tals användning

Onsdag: Info om vad vi ska arbeta med och hur.

”Nyårsmatematik” (repetition om taluppfattning)

Torsdag: positionssystemet

 

v.3 Taluppfattning och tals användning

Onsdag: räknesätten, prioriteringsregler

Torsdag: räknemetoder

 

v.4 Taluppfattning och tals användning

Onsdag: Studiedag

Torsdag: bråk, tal i procent, bråk decimalform

 

v.5 Geometri 

Onsdag: Geometriska objekt och begrepp, skala

Torsdag: symmetri, omkrets och area,

 

v.6 Geometri

Onsdag: mätning och måttenheter (längd, area, volym, massa, tid, vinklar)

Torsdag: mätning och måttenheter (längd, area, volym, massa, tid, vinklar)

 

v.7 Algebra 

Onsdag: numeriska och algebraiska uttryck

Torsdag: ekvationer

 

v.8 Algebra

Onsdag: ekvationer

Torsdag: mönster

 

v.9 Sportlov

 

v.10 Algebra

Onsdag:

Torsdag:

 

v.11 Problemlösning

Onsdag:

Torsdag:

 

v.12 Problemlösning

Onsdag:

Torsdag:

v.13 

Onsdag:

Torsdag:

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här i slutet av mellanstadiet är det bra att titta tillbaka och sammanfatta de områden i matematiken som vi arbetat med. Det finns kunskapskrav i åk 6 som vi arbetat mot i snart 3 år och som nu bör vara uppfyllda. Genom att titta igenom och repetera saker vi gjort tidigare så får vi dels en känsla att ”Så mycket jag kan” men kanske också att ”Det här behöver jag träna mera på”.

Våra kunskaper kommer bland annat mätas i de nationella proven i april.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Kunskapssyn och lärande – Det livslånga lärandet

Detta arbetsområde är grundläggande för det livslånga lärandet och en viktig grund att stå på i allt som kommer framöver. Att ha en förståelse för den grundläggande matematiken är viktigt. Lärandet sker med förståelse och genom att vi tar tillvara elevernas olika egenskaper och sätt att lära. Frågor som Hur vet du det? Finns det fler sätt? skapar en nyfikenhet och lust att lära.

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

Att eleverna får möjlighet att utvecklas, utmanas och nyfiket tillägna sig nya kunskaper. Att eleverna får en djup förståelse för hur saker hänger ihop och kopplas till deras egen verklighet och erfarenhet. Eleverna blir sedda och bekräftade.

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

Eleverna får se hur kunskaperna kommer till praktisk användning ute i samhället.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.