Kropp och kläder

LPP- Kropp och kläder

Ämne: Bild
Årskurs: 8
Ansvarig: Karin Lindkvist
När: HT 2022

 

Varför?

Visuell kultur handlar inte bara om att se på, utan också om att se ut. Med kläder kan vi testa olika identiteter och kommunicera en specifik grupptillhörighet, åsikter, status, genus  mm. Kläder är kopplat till funktion men även till sociala koder och normer.  Att var ung handlar mycket om att skapa sin egen identitet, där kan kläder ha en central funktion i hur man kommunicerar vem man vill vara.

Modet har genom tiderna följt och speglat samhällets idéer, ideal och händelser. Med det här projektet ska vi undersöka olika historiska epoker utifrån vilka kläder som burits och hur kläder kan säga något om den tid i vilken de brukas. Vi kommer även att undersöka nutidens olika klädstilar och vad de uttrycker samt fundera över kommande behov och hur vi kan komma att klä oss i framtiden.  

I projektet ingår också kroppsideal historiskt och i nutid. Bilder av idealkroppar möter oss i ständigt medierna och kan påverka vår självkänsla negativt. Därför är det viktigt att utveckla sin förmåga att förhålla sig kritiskt till de bilder man möter och olika negativa normer i samhället.

 

Vad?

Med det här projektet kommer vi att undersöka kroppsideal och mode genom tiderna och titta efter kopplingar till historiska händelser och idéströmningar. Vi ska undersöka klädernas roll i samtiden och i ditt eget liv och kläders roll i identitetsskapande. Vi ska även fundera över kommande tiders behov och hur detta kan spegla hur vi kan komma att klä oss i framtiden. 

Vi kommer att öva på teckning samt lära oss om kroppens proportioner.

 

Hur?

Arbetet kommer dels att resultera i en klippdocka,  dels i en presentation av dina undersökningar om kläders betydelse i ett Google-drive dokument /Classroom, samt en muntlig redovisning.

 

Vi kommer att titta på och diskutera kroppsideal och kläder från olika tidsepoker.

Vi kommer att öva på att teckna människor genom att teckna av varandra och genom att tillverka en klippdocka  med en vuxen människas generella proportioner.

Klippdockan ska göra en tidsresa och få tre olika outfits: En som representerar en specifik historisk epok, en som representerar en samtida klädstil samt en som representerar hur du tror att vi kommer att klä oss i framtiden. 

Vi kommer att använda papper, kartong, blyerts och akvarellpennor. 

Arbetet redovisas i bild och text i ett dokument på Google Classroom. 

Arbetsprocessen dokumenteras med bild och text. 

Arbetet innefattar alla betygskriterier i bildämnet. Lektionsarbete och resultat kommer att bedömas. 

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Tid – Undervisning struktureras för inspiration, faktakunskap, undersökande och skissarbete till färdigt resultat, reflektion och utvärdering av arbetet. Skissarbete innebär att synliggöra sitt tänkande. Arbetsprocessen dokumenteras och reflekteras kring löpande. 

Möjligheter – Inom projektet ges möjligheter att utforska, uttrycka och utveckla sin kreativitet kring frågor om normer och identitet; frågor som många unga människor brottas med.

Förväntningar – Förväntningen är att eleverna efter projektet ska nå ökad kunskap, tekniska färdigheter, ökad förståelse för och möjligt kritiskt tänkande kring normer och identitetsskapande samt utveckla sin analytiska förmåga, kreativitet och självständighet i sitt lärande. 

Rutiner – Genom tydliggörande pedagogik och rutiner i klassrummet ges möjlighet till trygghet och arbetsro.

Interaktion – Alla i klassrummet bidrar till lärandet genom interaktion mellan elev-elev, lärare-elev, i mindre elevgrupper och i helklass.

Miljö – Klassrummet är uppbyggt för interaktioner i mindre grupper, men ger också möjlighet till avskildhet. Miljön är relativt avskalad och material undanplockat för att undvika för många intryck och skapa ett lugn. 

Språk – Vi använder både visuellt och verbalt språk för att undersöka vad dessa språk (bilder och ord)  gör med oss och vad vi gör med dem. Vi reflekterar löpande kring vår arbetsprocess och vårt tänkande och tvingas således att sätta ord på/utveckla ett språk för vad vi gör.

Modellering – Genom att lärare handleder och visar olika strategier för att komma vidare arbetsprocessen samt genom att studera hur andra (konstnärer) har gjort och tänkt kan elever tillgodogöra sig nya metoder och strategier för problemlösning.