Lappa, laga och sy om

När, under vilka veckor? 7-veckorsperioder 35-43, 45-3, 4-13 och 14-23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur gör man enkla lagningar?
 • Hur syr man i en knapp?
 • Hur kan du sy om och återanvända saker i din närmiljö istället för att slänga dem?
 • Varför ska man återanvända, när man kan köpa nytt?
 • Hur kan återbruk bli en naturlig del i ett hållbart samhälle?
 • Vilka olika material är våra kläder skapade av och varför?
 • Hur ska man tänka när det gäller material när man köper nya kläder.
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Centralt innehåll från kursplanen

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under kursen kommer ni få prova på olika sätt att lappa och laga.

Ni kommer producera små filmer eller bildspel tillsammans 2-4 stycken om hur man gör olika lagningar.

Under kursen kommer även materialkunskapslektioner ingå. Här är en länk om olika materials egenskaper

Du får också prova på att sy om/laga kläder hemifrån eller ifrån skolan.

Ni kommer arbeta i individuellt men ta hjälp av den lärgrupp där ni sitter.

Klassen har ett Google Classroom där filmer, bildspel lämnas in.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Eleven får prova på minst tre lagningssätt och lämna in för bedöming
Eleven får sedan sy om något plagg, idé, process och resultat bedöms.
Eleven får slutligen i ord och bild, i Google Classroom, diskutera vad de tillverkat och olika textila materials egenskaper.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. introduktion till lappa o laga + sy om
 2. lappa o laga
 3. lappa och laga
 4. eget arbete + materialgenomgång djurfiber ,
 5. eget arbete + materialgenomgång växtfiber ,
 6. eget arbete + materialgenomgång konstfiber
 7. redovisning och individuell reflektion över sin del av arbetet

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Hållbar utveckling är ständigt aktuellt för att vi ska kunna fortsätta leva på vår planet.
att lappa och laga samt sy om är bra att kunna i framtiden.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet. Det vi gör och våra val påverkar vår omvärld.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker på sista lektionen av kursen.