Livet i en näringskedja

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? 17-20

Vad? Livet i en näringskedja

Frågeställning och följdfrågor

Vad är en näringskedja?

Hur kan vi skapa en näringskedja?

Hur kan livet i en näringskedja påverkas av den nedskräpning av miljö vi har idag?

Hur kan vi separera partiklarna i vattnet?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen
Året runt i naturen
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Material och ämnen i vår omgivning
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Metoder och arbetssätt
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Eleven kan beskriva…

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

 

Eleven beskriver…

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

 

Utifrån tydliga instruktioner…

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

 

Eleven gör enkla…

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

 

Eleven kan sortera…

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

 

I det undersökande arbetet…

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

 

Eleven dokumenterar…

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska tillsammans utforska i vår närmiljö för att upptäcka och reflektera kring våra djur runt omkring oss. Vi kommer även samtala om hur våra djur påverkas av människan och hur vi kan hjälpa våra djur.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna bedöms kontinuerligt i deras arbete och även i den slutprodukt som görs.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. 17

Vi pratar om vad en näringskedja är.

Tittar på: https://www.schoolido.se/a/ekologi/naeringskedja-och-naeringsvaev

https://www.youtube.com/watch?v=sPbHEe9iwjg

 

Vilka olika näringskedjor kan vi se?

Vi delar in oss i grupper. Gruppen tar del av kompisarnas näringskedjor.

De väljer en eller gör en egen. Den de väljer ska de sedan göra ett kollage av.

 

 1. 18

Eleverna gör ett kollage av sin näringskedja. Som de får visa upp genom att eleverna går runt i sina grupper och läser och reflekterar inom gruppen kring vad de ser och tänker.

 

 1. 19

Vi pratar om vad vi skulle kunna göra för att våra näringskedjor skulle kunna må bättre.

Vi tittar på:

 

 1. 20

Vi går ned till Lemshaga sjön och funderar på hur vi skulle kunna separera de olika partiklarna vi får upp ur vattnet.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Då vi tidigare under åren har forskat kring olika typer av djur och växter vill vi nu se sambandet mellan alla djur och växter för att se hur livet på jorden hänger ihop.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Då vi är en grön flagg skola så vill vi i vårt arbete kring livet på jorden även få in den miljöpåverkan vi människor har i vårt sätt att leva idag. Eleverna får utifrån deras egna erfarenheter och gemensamma diskussioner reflektera kring livet på jorden.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.