Ljud och hur ljud uppstår

Bildresultat för ljudRelaterad bild

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Maria Holm

När, under vilka veckor?

 1. 48-51

Vad?

FYSIK- Ljud och hur ljud uppstår.

Gleerups arbetsmaterial.

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är ljud?
 • Hur uppstår ljud?
 • Hur kan man upptäcka olika ljud?
 • Varför finns ljud?

Fler frågor kommer löpande i en VT rutin där eleverna får upptäcka olika frågor och funderingar de har om ljud…

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 samt syftet med att lära sig fysik

Utdrag ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011)

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen

Centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysiken och vardagslivet

 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Fysik År 5

 

Kunskapskrav
0 – Eleven kan söka naturvetenskaplig information… Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
0 – Eleven kan använda informationen… Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
1 – Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
1 – I arbetet använder eleven utrustning… I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
1 – Eleven kan jämföra… Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enklaresonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samtbidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutveckladeresonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
1 – Dessutom gör eleven… Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
2 – Eleven har… Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med vissanvändning av fysikens begrepp. Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
2 – Eleven kan relatera… I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Hur ska vi arbeta?
 • Genomgångar.
 • Praktiska övningar med olika laborationer.
 • Arbeta på dator.
 • Varierande arbetssätt med hänsyn till varje enskild individ.
 • Enskild och grupparbete.
 • Visible thinking rutiner för att synliggöra vårt eget lärande.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Formativ bedömning hur aktivt du deltar under genomgångar i klassen.
 • Formativ bedömning hur du deltar och hur du deltar i grupparbete.
 • Förmågan att analysera sina laborationer och slutsatser.
 • Förmåga att muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser.

Utvärdering

Formativt under arbetsprocessen och aktivitet under lektioner.

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom att diskutera de saker vi lär oss. Ha ett interaktivt arbete hela tiden. Genom att dela med sig av sina egna och andras tankar och slutsatser. Använder oss av rutiner som synliggör elevernas lärande.