LPP Bakning VT-20

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger:

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Måndagar kl. 15:15 -16:15 under VT-20

Vad?

Bakning i hemkunskapssalen.

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa nyfikenhet och engagemang i bakningen och samtidigt träna på samarbete, gruppkänsla och ansvar?

 • Vad behöver tränas och utvecklas för ett gott samspel i gruppen?
 • Hur hjälper vi barnen att ta ansvar i bakningen?

Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning.
 • Bakning och olika metoder för detta.
 • Planering och organisering av arbetet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och hur dessa används på ett säkert sätt. (Lgr 11 kap: 5:3)

Hur?

Barnen tränas kontinuerligt vid varje baktillfälle att läsa och följa ett recept samt förstå vad varje måttangivelse står för och hur olika köksredskap används. De övas naturligt i att kunna planera och organisera sitt arbete och att samarbeta och samspela med varandra, både med sina kompisar och med andra de vanligtvis inte umgås med. Genom att vi bakar olika saker varje gång får de lära sig varierande sätt att baka på och får således förståelse för bredden och möjligheterna inom bakning. De tränas i att ta ansvar för det som bakas och både för sin egen och gruppens insats som helhet under aktiviteten.

Syfte

 • Lära sig om bakning och dess möjligheter i köket, bli inspirerad och ha roligt tillsammans.
 • Hantera och lösa praktiska situationer i grupp och på individnivå.
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

Under bakningen strävar vi efter samspel och samarbete mellan barnen på Klubben från olika årskurser och klasser för att tillsammans skapa en lärande, meningsfull och engagerande aktivitet. Vi hjälper barnen att ta eget ansvar vad gäller exempelvis att plocka fram rätt redskap, diska och göra rent efter sig samt lägga tillbaka allt material på rätt ställe vid avslut. Alla i bakgruppen har gemensamt ansvar gentemot sina kompisar att hålla en god, välkomnande och vänlig ton.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av bakningen som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar.