LPP Fritidsgympa HT-19

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger:

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Onsdagar kl. 15:15 -16:00 under HT-19

Vad?

Fritidsgympa i gymnastiksalen samt fotbollsplanen och IP.

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa rörelseglädje, gemenskap och samtidigt träna motorik och demokrati?

  • Vilken motorisk förmåga behöver stödjas lite extra?
  • Hur ser vi att barnen har ett schysst turtagande?

Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (Lgr 11 kap: 4)

Hur?

Vi alternerar mellan av pedagogerna förutbestämda aktiviteter och lekar samt låter eleverna önska inom ramarna för säkerhet och mån av tid. Strävar mot en variation i aktiviteter men har ett särskilt fokus mot lekar som kräver samarbete och uppmuntrar till spelglädje, t ex Ambassaden. Vissa Fredagar efter överenskommelse så samkör vi gympan med mellangården för att knyta starkare band mellan gårdarna.

Syfte

  • Erbjuda en aktivitet med fokus på rörelse och samarbete som känns meningsfull för eleven.
  • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

På fritidsgympan så arbetar vi för att sammansvetsa klubbens elever, av olika åldrar, i en gemensam glädje för aktivitet och rörelse. Tillsammans hjälper gruppen att få gympapassen fungerande, genom gemensamma beslut om aktiviteter och delat ansvar för att ta fram material respektive undanplock. 

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av fritidsgympa som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar.