LPP Klubbens temadagar

LPP Klubbens temadagar

 

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Ulrika Mannerstedt, Michel Santala, Johanna Ohlander, Victor Horvath, Johannes Sterneby

 

När?

Onsdagar kl. 15:15 -16:00 under VT-21

Vad?

Temadagar i musikladan, gymnastiksalen, hemkunskapen samt fotbollsplanen 

Frågeställning och följdfrågor

 

Kan vi använda musik, dans och hemkunskap för att främja olika uttryckssätt för kreativitet samt skapa rörelseglädje och gemenskap vid elevernas identitets prövande?

  • Vilken motorisk förmåga behöver stödjas lite extra?
  • På vilka sätt får eleverna uttrycka sin kreativitet?
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

“I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.” (Lgr 11 kap:4)

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. 
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. (Lgr 11 kap: 4)

 

Hur?

 

Vi alternerar mellan pedagogernas förutbestämda aktiviteter och lekar samt låter eleverna önska inom ramarna för säkerhet och mån av tid. Strävar mot en variation i aktiviteter men har ett särskilt fokus mot musik, dans och rörelse. Vissa temadagar bakar vi i hemkunskapen för att erbjuda ytterligare ett sätt att få utlopp för sin kreativitet när eleverna prövar sina identiteter. 

 

Syfte

 

  • Erbjuda en aktivitet med fokus på musik, dans och rörelse och i vissa fall använda hemkunskapen där eleven får ge olika uttryck för sin kreativitet.
  • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

 

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

På Klubbens temadagar så arbetar vi för att sammansvetsa klubbens elever, av olika åldrar, i en gemensam glädje för aktivitet och rörelse. Tillsammans hjälper gruppen att få temadagarna fungerande, genom gemensamma beslut om aktiviteter och delat ansvar för att ta fram material respektive undanplock.  

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av temadagarna som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar.