LPP Normer och värden – samarbete och friluftsliv

När?  LÅ 20/21

Vilka? Mentorslaget Merkurius (Annika, Malin, Patrik) samt Gottis (idrottslärare)

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi trivsel och trygghet i gruppen?

Hur gör vi för att skapa en stark vi-känsla och en stark självkänsla samtidigt?

Hur skapar vi respekt för andra, varandra och naturen?

Hur varierar vi arbetsmiljö för att öka vårt samarbete och vår kreativitet?

Hur gör man som elev för att kunna prestera så bra som möjligt efter sin egen förmåga?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

 

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi fokuserar på en stor klassgemenskap mellan Röd och Grön grupp genom att vi blandar grupper och arbetar i olika gruppkonstellationer samt åker på gemensamma utflykter. Vi strävar efter att alla ska känna alla och känna sig trygga med varandra för då har vi lättare att lära och vi motverkar dessutom utanförskap och mobbing. 

Vi kommer att göra många gemensamma aktiviteter utomhus av problemlösande och samarbetskrävande karaktär för att bygga gemenskap med hela Merkurius. Detta under lägerdagar samt även sist på torsdagar under begreppet “Friluftsliv” som är ett samarbetsprojekt i Idrott och NO.

Då Lemshagas treårsmål handlar om hjärnan kopplat till utbildning i skolan samt hur miljö – fysisk och psykisk – påverkar inlärning kommer även detta vara ett stort fokus under mentorstimmarna. 

Till vår hjälp använder vi bland annat boken “Fysisk lärmiljö”. Vidare kommer Merkurius att fortsätta utveckla sina förmågor kring studieteknik och öka sina kunskaper och förmågor kring ett växande mindset.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. 34 on-fr Lägerdagar helklass 
 2. 35 må – ti Uppstartsdagar Ladan i blandade grupper 7-9 med samarbetsfokus
 3. 35 to Bärplockning och livräddning öppet vatten
 4. 36 må Skapa film om våra trivselregler
 5. 36 to Laga gott på stormkök – lab
 6. 38 må Inför utvecklingssamtal
 7. 38 to Sjöekologiundersökning i liten grupp
 8. 39 må Utvecklingssamtal
 9. 41 må Livskunskap i Kyrkans regi (M grön)
 10. 42 må Livskunskap i Kyrkans regi (M röd)

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Undervisningen ska främja att eleverna utvecklar sin förmåga i samarbete och kreativitet. Vi lär mer tillsammans och av varandra än på egen hand. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak­grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Vi använder vår fantastiska skolmiljö för att lyfta undervisningen och ger utrymme för ute-undervisning.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Eleverna ges utrymme att utvärdera genomförda aktiviteter med respons enligt modellen ”två stjärnor och en önskan” både muntligt, analogt och digitalt. Eleverna får även möjlighet att komma med egna förslag på gruppstärkande friluftslivsaktiviteter.