Lpp Skogen Neptunus och Uranus

Ansvarig: Fritids MG Uppe
Ansvariga lärare:
Christina Långstedt och Sofia Rautiainen tillsammans med Neptunus. 

Agnes Jansson och Vincent Karlsson tillsammans med Uranus.

När, under vilken period?

Måndagar 8.30 – 9.10, HT-2019 och VT-2020 

Vad?

Utedag – Skogsutflykter till ’Raketen’ för Neptunus och Uranus under morgonfritids.

Frågeställning och följdfrågor

Vilka lekar ska vi leka tillsammans?

Vad kan vi om naturen på platsen och vad vill vi veta mer om?

Vilket material behöver vi ta med?

Vad betyder allemansrätten?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen, och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Centralt innehåll från kursplanen

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

På måndagar efter morgonsamlingen promenerar en grupp iväg till ’Raketen’ där vi tillsammans leker organiserade lekar, fantasi/rollekar samt utforskar naturen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varannan vecka (varannan gång) går Neptunus, varannan gång går Uranus.

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att erbjuda eleverna ett meningsfullt fritids där eleverna får möjlighet att utveckla ett intresse för naturen samtidigt som leken med kamraterna stimuleras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
  • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
  • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering av projektet
Vi utvärderar och planerar tillsammans med eleverna vid varje tillfälle.