Svenska djur

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v. 41-45

 

Faktatexter om svenska djur och insekter

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Var kan man söka fakta?

Hur skriver man en faktatext?

Hur ser djuren ut?

Hur lever djuren?

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor.

Centralt innehåll från kursplanen

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. (NO)

 

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (NO)

 

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. (NO)

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. (SV)

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. (SV)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. (NO)

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. (SV)

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. (SV)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Läsa och skriva faktatexter

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Elevens deltagande i diskussioner och alster.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 41 Bokstaven Ll – Ladusvala

v.42 Bokstaven Ee – Ekorre 

v.43 Bokstaven Nn – Nyckelpiga

v.45 Bokstaven Ii – Igelkott