LPP Tal och taluppfattning

LPP Tal och taluppfattning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Björn

Klass: Venus år 7

När, under vilka veckor? v 35-47

Vad?

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de fyra räknesätten.

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?
 • Är du säker på de fyra räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
 • Vilka är sambanden mellan räknesätten?
 • Hur gör man när man multiplicerar och dividerar med tal mellan 0 och 1? Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från? Vilka smarta strategier kan man använda?
 • Vilka olika metoder finns? Vilken passar mig?
 • Vilka innebär prioriteringsreglerna?
 • Vad innebär begreppen udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal och delbarhet?
 • Vilka är våra avrundningsregler och hur överslagsräknar vi?
 • Kan du lösa problem som är kopplade till tal och taluppfattning?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer få bedömningar i följande förmågor: Problemlösning, Metod och Kommunikation. Tanken är att ha fler kortare bedömningstillfällen som komplement till avslutande prov.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva genomgångar, diskussioner och ”starters” som vi löser gemensamt och pratar med varandra om. Vi kommer  att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga. 

Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur såg räknemetoderna ut förr? Hur ser de ut i andra länder? Vilken metod passar mig bäst?

Läxa kommer vara en betingläxa – att ligga i fas i planeringen varje vecka. Det är viktigt att du tar ansvar och följer tidsplanen kring hur mycket och vad du räknar på varje kapitel. Det är bra att repetera multiplikationstabellerna på egen hand under tiden också. Detta kan man med fördel göra på ipad.

För att utvecklas och lära så mycket som möjligt är det värdefullt att vara aktiv i gemensamma uppgifter och att träna mycket och på rätt nivå.

 • Några elever arbetar i en skriva-direkt-i bok som ersätter nivå ett och halva två. Det motsvarar E – lättare C-nivå. Därefter fortsätter man om man i huvudboken.
 • Nivå ett och två motsvarar kunskapskrav på E – C-nivå.
 • Nivå två – tre motsvarar kunskapskraven på C – A-nivå. Det finns dessutom fördjupningsuppgifter att välja på A-nivå.
 • För alla gäller att säkerhet i multiplikationstabellerna 1-10 kommer att underlätta arbetet i matematik avsevärt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar. Exit-tickets. Större reflektionsuppgifter och arbetsblad som lämnas in. Skriftligt prov v. 45 efter avslutat kapitel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka Vad Tränings- beting Extra
35 Siffror och tal – taluppfattning och tals värde

Uppstarts-kahoot

Storleksordna tal

Tallinje

Spel “Algebrakapplöpning”

Flytta positioner – gemensam talövning

Två spår på kap 2.1
36 Multiplicera med 10, 100, 1000

Rörelselek “Hoppa positioner”

Två spår på kap 2.2

Arbetsblad 

Problem, resonemang, kommunikation” s. 66-67
37 Addition och subtraktion

Begreppen

Decimaltal

Två spår på kap 2.3

Arbetsblad 2.3 Addition och subtraktion med huvudräkning

Utmanings- uppgifter
38 Studiebesök + Lemshagaspel

Intro “Multiplikation och division” – hitta egna siffror som passar med olika regler

Spel “Först till 1000,…)

Utmanings- uppgifter
39 Multiplikation och division

Fyra olika sätt att räkna multiplikation + reflektion

Multiplicera för förändring – med rektanglar

Två spår på kap 2.4

Arbetsblad 2.4B Multiplikation algoritm minst fem uppg.

40 Multiplicera med tal mellan 0 och 1

Divisionsalgoritmer

Film om mult. och div. med tal mellan 0 och 1

Två spår på kap 2.5

2.4C Divisions algoritm

2.4D Välj vilket räknesätt som passar

Magisk triangel och kvadrat
41 Prioriteringsregler Prioriteringsregler

Vad beskriver uttrycket – vad har köpts?

Förändra med parenteser

Två spår på kap 2.6 Max och min med parenteser
42 Primtal och faktorisering 

Vad är ett primtal?

Hur gör man primtalsfaktorisering?

Faktorträd på tre nivåer

Ett spår på kap 2.7
43 Forts. Primtalsfaktorisering

Akvariet för glada fiskar – problemlösningsuppgift

Akvariet för glada fiskar – Primtalsfaktorisera

Problemlösning Problem, resonemang och kommunikation s. 66-67
44 höstlov
45 Avrundningsregler och överslagsräkning

Begreppstest kap 2

Fyra-räknesätt – metodrepetition (exempel samt filmer se ss-läxa)

Träna minst 7 uppgifter per spår 2.8 och 2.9 Problem, resonemang och kommunikation s. 66-67

Hög Höjd s. 73-75

46 Vi har gjort begreppstest samt erbjudit kapiteltest. Då har eleverna fått ett “recept” på vilka uppgifter de behöver träna i Baslägret s.70-72.

Generell träningsanvisning i PRIO:

E-nivåträning: Basläger s.70-72

C-nivåträning: Träna någon uppgift på spår 2-3 på varje avsnitt 2.1 – 2.8

A-nivåträning: “Höghöjd” s. 73-75.

Vi genomför dessutom två olika digitala träningstest i skolan (se schoolsoft för kodnycklar) och går igenom/repeterar gamla uppgifter.

Träna inför matteprov

Kap 2 Kapiteltest och facit-recept på basträning samt Basläger s.70-72

 

Kap 2 Hög höjd

 

 

Hög Höjd s. 73-75
47 Matteprov kap 2

Provet kommer att vara uppdelat i en E-C-del och en C-A-del där vissa uppgifter är gemensamma. Eleven väljer med stöd ett av proven.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbetssätt- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet – nivå på innehåll och utformning, tillsammans med eleverna.