Lpp Uteverksamhet

Ansvarig: Fritids Mellangården

Ansvariga pedagoger: 

Sofia Rautiainen, Christina Långstedt, Agnes Jansson, Anita Anander, Vincent Karlsson

När?

Alla dagar mellan 14.00-15.00

Vad?

Uteverksamhet

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi erbjuda alla elever en stimulerande och meningsfull uteverksamhet?

 

  • Vilka förmågor tränar vi under rasten? 
  • Vad behöver eleverna stöttning i för att alla elever ska kännas sig delaktiga i någon form av rastverksamhet?
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.1 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

  • Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmsta gruppen
  • Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.  (Lgr 11 kap: 4)

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.  (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

Hur?

Vi är utomhus och har uteverksamhet varje dag från mellis fram till kl.15.00, därefter är det valfritt om man väljer att fortsätta vara utomhus eller om man väljer att gå in.
Vi låter den självstyrda leken få ta stort utrymme, genom att låta eleverna leka fritt. Vi vägleder och stöttar i leken vid behov. Vi erbjuder pedagogledda aktiviteter som variation ett par gånger i veckan. . 

 

Syfte

 

  • Erbjuda aktivitet med fokus på rörelse och samspel.
  • Erbjuda utrymme för fri lek som känns stimulerande för eleven.
  • Integrera med övriga årskurser, åk F-3 delar skolgård. 

 

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

I relation till Lemshagas pedagogiska profil så tränar vi eleverna i skolans syn vad gäller inlärning genom samarbete. Vi tränar eleverna i spontana möten, samt förståelse för varandras behov och intressen genom delaktighet och samarbete.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

 

Utvärdering av projektet

Vi utvärderar kontinuerligt i arbetsgruppen samt i elevgruppen behovet och syftet med uteverksamheten.