Målsättning och samarbete

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Henrik Forselius, Ann Kerstis, Cristin Axörn

När, under vilka veckor?
v.34-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
  • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
  • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
  • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
  • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna genomför 2 dagar i grupper med elever från åk 7 & 9 dels för att lära känna varandra, dels för att öva samarbete och dels för att diskutera hur de ska ta sig an uppdraget som Ladanvärd. De fick även genomföra en quiz med de regler som finns kring Ladan. Under terminen ansvarar sedan dessa grupper för utlåning och rastaktiviteter.

Vi genomför lägerdag på Björnö tillsammans.

Under mentorstid diskuterar vi samarbete och ansvar.  Eleverna får jobba med att sätta mål kring samarbete och andra områden i skolan. En viktig del kring målsättning är att skapa sig attraktiva mål. Många av er kommer knyta era målformuleringar till meritvärdet som sedan används till ansökan till gymnasiet. Därför kommer vi arbeta aktivt inför vårt besök till Gymnasiemässan.

Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.

Vi följer upp under mentorstid och då ska vi även gå igenom likabehandlingsplaner med samtliga klasser. Vad står det där?

Vi besöker även ungdomsmottagningen där eleverna får information och möjlighet att ställa frågor kring ämnen som ligger de nära.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Klassråden ger chansen att lyfta fram idéer till förändringar av regler, handlingsplaner och andra områden i Ladan/skolan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.34 Planering och genomförande av lägerdag samt 12-gruppsdagar.
v.35 Genomgång av likabehandlingsplan
v.36 IUP-förberedelser
v.37 IUP-förberedelser
v.38 Droginfo från Värmdö Prevetionsgrupp
v.39 Utvecklingssamtal

v.40 Grymt Fett – Sömnen –  Hur påverkas hjärnan
v.41 Kör / Studietid
v.42 Grymt Fett
v.43 Kör / Studietid

v.45 Mitterminsutvärdering av målen satta under utv.samtalen
Mitt-termins Utvärdering av mål

v.46: Nu påbörjar vi arbetet mot valet till gymnasiet. Kan kännas tidigt men ni är snart där!! På torsdag v.47 besöker vi Gymnasiemässan tillsammans och då skall vi vara väl förberedda.

Gymnasiemässan ht 19

v.47: Fortsatt jobb inför mässbesöket.
v.48:

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar samarbetsförmågan och förmågan att ta ansvar  till en ny nivå när vi nu genomför en dag som kommer bli en verklig utmaning.
Sedan lägger vi grunden inför IUP och bygger vidare på starten vi haft tillsammans genom att inom ramen för klassråden utvärdera viktiga områden i Ladan så som regler och

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering