Människokroppen

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

När? Vecka 35-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi vara unika?
 • Vad är DNA?
 • Hur är en cell uppbyggd?
 • Hur fungerar hjärnan, hjärtat?
 • Vilka olika delar finns det i kroppen?
 • Vad består en människa av?
 • Vad  behöver kroppen för att må bra
Övergripande mål från LGR11 2.2

• Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
• Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

 

Förankring i kursplanens syfte

SYFTE: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

 

Centralt innehåll från kursplanen

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Teorigenomgångar tillsammans.
 • Arbete med uppgifter i det digitala läromedlet ne.se
 • Enkla fältstudier och experiment. Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi och kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Skriva egen förklarande text.
 • Redovisa muntligt.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektioner, genom ett eget arbete där eleverna skriver förklarande text samt genom en redovisning.

 

Moment

Introduktion kroppen
DNA och celler
Hjärnan och nerver
Sinnen och hud
Hjärta och blod
Andning och lungor
Matspjälkning och reningsorgan
Muskler
Skelett