Mat och Näring

 Mat och Näring
Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann Kerstis
När, under vilka veckor? 35-50 ( varannan vecka)

Vad?
Vi kommer att arbeta med:

-Energi
-Näringsämnen
-Måltidsplanering

– Repetition av matlagningsgrunder

Frågeställning (och följdfrågor):

Maten vi äter ska vara god samtidigt som den ska ge oss näringsämnen och den energi vi behöver för att fungera bra i det dagliga livet. Näringsämnen delas in i sex grupper: kolhydrater,fetter, proteiner, vitaminer, mineralämnen samt vatten. Allt detta är kroppen uppbyggd av och måste tillföras med maten. Olika livsmedel innehåller olika näringsämnen. Det är därför viktigt att vi äter omväxlande mat i lämplig mängd.

Planering av en Lunch.

1/ Du och din kompis ska välja en maträtt som ni ska laga på Hkk lektionen.

2/ Följande innehåll måste finnas med i din maträtt.

-a/ Använda minst 3 metoder( Ansa,finfördela, koka,steka,reda,baka)

-b/ Du ska ha med alla 6 näringsämnena.( Kolhydrater,Fett,Proteiner,Mineraler,Vitaminer och vatten)

-c/ Du ska ha med 5 utav kostcirkelns 7 delar.

-d/ Beskriv valet av dina livsmedel utifrån miljön och hälsan.

3/ Skriv en inköpslista till Ann. 2 port

4/ Maila dina svar på fråga 2 till Ann.

5/ Utvärdera din process(praktiska och teoretiska arbetet) och resultatet( Din maträtt).

6/ Fota din maträtt och skicka till mig.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven får kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet .
  • Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Individuella behov av energi och näring och hur måltider kan komponeras efter olika behov.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E ,Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Kunskapskrav för betyget C ,Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Kunskapskrav för betyget A ,Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklademotiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också gevälutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föravälutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Hur?
Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i grupp om två i det praktiska arbetet.

I det teoretiska kommer vi att arbeta tillsammans med Idrott . Ni kommer att få göra en egen tränings och matdagbok.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntligt på Hkk, Skriftligt arbete till Ann och Henrik , och praktisk tillagning på Hkk.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 Uppstart, Måltidsplanering, Näringsämnen, Projekt med Idrott.
Lektion 2 Kolhydrater, Fett, Redskap, Metod Koka ,Steka, Ansa
Lektion 3 Protein, Energi, Vatten. Rep Koka, Steka, Redning.
Lektion 4 Vitaminer, Mineraler, Rep baka
Lektion 5 Planering  av egen lunch.

Lektion 6 Tillagning av egen lunch.

Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Hkk ger eleverna förutsättningar att hantera det vardagliga arbetet och livet i hem och familj. Ämnet ger också eleven ett verktyg för att kunna agera som medvetna konsumenter. Genom undervisningen i Hkk utvecklar eleven en medvetenhet om vilken betydelse konsumtionen och arbete i hemmet har för frågor som rör hållbar utveckling. Därigenom får de redskap för att värdera sina vardagliga val och handlingar, och för att kunna visa omsorg om sig själv och andra.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.