Addition 0-10

Ansvarig: Ann-Sophie Petersen & Eva Lorne

Vad ska vi göra? Addition 0 – 10

 • Addera med hjälp av talkamrater
 • addera genom att räkna vidare
 • hitta på räknehändelser
 • skriva likheter med addition

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 2 möter eleverna begreppet addition för första gången. De är en naturlig fortsättning på föregående kapitel där eleverna tränade på talkamrater och hur de kan visa dessa med hjälp av talcirklar. Eleverna fick då lära sig att två delar bildar en helhet.

I början av kapitlet använder eleverna talkamraterna för att addera genom att lägga ihop två delar till en helhet. Sedan fortsätter de med att undersöka hur de kan addera genom att räkna vidare. Fokus är att lägga till ett antal till en känd mängd. Eleverna kommer upptäcka att de kan använda olika strategier för att addera.

Eleverna bekantar sig med den kommutativa lagen i addition, det vill säga att a + b = b + a. De utvecklar också förståelsen för likhetstecknet och dess innebörd, samt hur de kan beskriva en likhet med addition med siffror och symboler.

Eleverna använder sina kunskaper i addition för att hitta på räknehändelser utifrån vardagsnära situationer, och lär sig att skriva räknehändelser med siffror och symboler. De tränar på att lösa enklare additionsproblem utifrån bilder och vardagsnära situationer, samt resonerar kring olika sätt att lösa problem.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1    Addera med talkamrater

 • Kunna addera genom att räkna alla.
 • Kunna addera genom att använda talkamrater.
 • Förstå innebörden av symbolerna + och =.

Lektion 2   Addera genom att räkna vidare

 • Kunna addera genom att räkna vidare.
 • Kunna använda tallinjen för att räkna vidare.
 • Upptäcka att a + b = b + a.

Lektion 3  Hitta likheter

 • Upptäcka och förstå matematiska likheter med addition.
 • Stärka förståelsen av likhetstecknets betydelse.

Lektion 4  Räknehändelser

 • Utifrån en bild kunna hitta på räknehändelser med addition.
 • Kunna uttrycka räknehändelser med siffror och symboler.

Lektion 5  Problemlösning

 • Kunna lösa additionsproblem utifrån bilder.
 • Kunna resonera kring valda strategier och metoder.
 • Kunna beskriva problem med siffror och symboler.

Lektion 6   Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa vad man lärt sig om addition.
 • Göra en självskattning av vad man kan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen årskurs 1-3

Taluppfattning och tals användning:

Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0-10 och använder sig av kunskapen om att tal kan delas upp i olika delar.

Talen 0 till 10 används i uppgifter kopplade till vardagliga sammanhang.

Eleverna möter addition i vardagliga situationer och förstår att i addition läggs två delar ihop till en helhet. De utvecklar förståelse för begrepp som sammanlagt och totalt, samt hur addition kan uttryckas med siffror och symboler.

Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att addera. De provar att använda de olika metoderna beroende på situation samt resonerar om dess lämplighet.

Algebra:

Eleverna utvecklar förståelse för likhetstecknet samt upptäcker och skriver likheter med addition.

Problemlösning:

Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd i vardagsnära situationer, och på att formulera olika typer av räknehändelser utifrån en bild.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.