Addition och subtraktion 0 till 20

När, under vilka veckor? v. 46-48

Ansvarig: Ann-Sophie Petersen & Eva Lorne

Vad ska vi göra? Addition och subtraktion 0 till 20

 • addera genom att bilda 10
 • subtrahera genom att räkna bakåt
 • addera och subtrahera ental
 • subtrahera från 10
 • se samband mellan addition och subtraktion

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 6 fortsätter eleverna arbeta med addition och subtraktion, och möter flera metoder för att addera och subtrahera inom talområdet 0 till 20. I kapitlet uppmärksammas hur viktig kunskap en om tiokamraterna är och att den kan användas inom både räknesätten. Eleverna använder strategier sim att först bilda tio och sedan addera vidare.

Eleverna lär sig olika sätt att addera ental med ett tvåsiffrigt tal. Motsvarande metoder för subtraktion används när eleverna subtraherar ental samt subtraherar från tio. De använder sina kunskaper om addition och subtraktion för att skriva likheter med siffror och symboler. Kapitlet avslutas med att eleverna vidareutvecklar förståelsen för hur addition och subtraktion hör ihop. De löser additions- och subtraktionsproblem i vardagsnära situationer, för att träna på att se samband mellan räknesätten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 – Addera genom att räkna vidare:

 • Att kunna addera genom att räkna vidare från det största talet.

Lektion 2 – Addera genom att bilda tio:

 • Att kunna addera genom att bilda tio och lägga till det som blir kvar.
 • Att kunna använda tiokamrater vid addition.

Lektion 3 – Addera ental:

 • Att kunna addera ental genom att först bilda tio

Lektion 4 – Subtrahera genom att räkna bakåt:

 • Att kunna subtrahera genom att räkna bakåt.

Lektion 5 – Subtrahera ental:

 • Att kunna subtrahera ental genom att först bilda tio.

Lektion 6 – Subtrahera från tio:

 • Att kunna subtrahera genom att bilda tio och sedan ta bort från det.
 • Att kunna använda tiokamrater vid subtraktion.

Lektion 7 – Talfamiljer:

 • Kunna skriva likheter med addition och subtraktion utifrån en bild.
 • Att förstå innebörden av begreppet talfamilj och kunna bilda egna talfamiljer.
 • Att förstå den kommutativa lagen.

Lektion 8 – Problemlösning:

 • Att kunna använda addition och subtraktion för att lösa problem utifrån en bild.
 • Att upptäcka sambandet mellan addition och subtraktion i vardagliga sammanhang.
 • Att kunna skriva lösningar med siffror och symboler.

Lektion 9 – Kunskapslogg:

 • Att reflektera över och visa sin kunskap om addition och subtraktion.
 • Att göra en självskattning av sin kunskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning:
Eleverna möter naturliga tal inom talområdet 0–20 och tränar på att dela upp dem i flera delar. Eleverna möter addition och subtraktion i vardagliga sammanhang och lär sig förstå räknesättens olika egenskaper. Eleverna upptäcker sambandet mellan addition och subtraktion och bildar talfamiljer. Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att addera och subtrahera. De prövar att använda de olika metoderna beroende på situationen, och resonerar om metodernas lämplighet.

Algebra:
Eleverna utvecklar en förståelse för likhetstecknets innebörd, samt upptäcker och skriver likheter med addition och subtraktion.

Problemlösning:
Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd, utifrån vardagsnära situationer. De möter problem där kopplingen mellan addition och subtraktion blir tydlig.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.