Bråk och Procent

Ansvarig/Ansvariga: Josefine Rejler
När, under vilka veckor? v. 37-47

 

Vad?

Bråk och procenträkning

Frågeställning (och följdfrågor):

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nädvändig kunskap. En viktig del när det gäller elevers taluppfattning är att kunna växla mellan olika uttrycksformer. Vi kommer att träna på att förstå att bråkform och procentform beskriver samma andel, men bara skrivs i olika former. Vi kommer försöka göra kopplingen tydlig mellan bråkräkning och procenträkning genom att använda begreppet andel.

Vi kommer arbeta med följande:
Grundläggande egenskaper hos bråk
Jämföra bråk utifrån taluppfattning
Skapa förståelse för bråks storlek.
Metoder för beräkningar med tal i bråkform och decimalform.
Förlänga och förkorta bråk.
Addera och subtrahera bråk
Procenträkning
Grundtyperna av procentproblem:
att beräkna andelen, delen och det hela

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
leverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna
tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med
hjälp av matematikens uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt
och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska
sammanhang.


Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Taluppfattning och tals användning
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Samband och förändring
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med
procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ha genomgångar och diskussioner om de olika delarna.

“Starters” som ger bra diskussioner och får oss att se kritiska punkter inom avsnittet.
Vi kommer att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Finns detta i verkligheten? Har man använts sig av detta förr?
Vi kommer träna på förmågorna att resonera, lösa problem och kommunicera med innehåll från bråk- och procenträkning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Det kommer bli samtal där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar.

Test på att de kan begreppen som hör till området.
Kapiteltest samt prov

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 37

Delar ut böcker. Plaster in. Lär känna och tittar på var Prio innehåller. Läxa att visa för vuxen hemma och kunna berätta om boken.
Skriftlig inlämning om “Jag och matematik”. Frågorna finns i Schoolsoft. Mailas till Josefine.
Vi gör ett test för att se allas kunskaper i grundläggande taluppfattning.
v.38
Vi gör en Starter, uppvärming och en första titt på Tal i bråkform s. 124-125.
Vi gör en starter och diskuterar hur man kan jämföra bråk. Arbeta individuellt med uppgifter på olika nivåer s. 126-127.
Om du inte är klar med s.127 denna vecka vill jag att du arbetar med det hemma. Känner du att du behöver extra uppgifter för att träna mer så säg till så kan du få det. Tänk på att ta ett ansvar för att du förstår det vi gör och frågar om du inte gör det.
v.39Hur är detta kopplat till verkligheten? Vi talat om tid och hur det uttrycks i bråkform.
Förlänga och förkorta bråk. Begreppen och metoderna hur man gör.
v.40 Vi arbetar med 4.4 Addition och subtraktion av bråk. Gör 2 nivåer. Här kommer ni använda er kunskap om att förlänga och förkorta bråk för att kunna få samma nämnare på bråktalet innan ni adderar eller subtraherar.
Vi tränar också på multiplikationstabellen genom spel på iPaden.
v.41 Vi repeterar förra veckans nya begrepp. Är du säker på att förlänga och förkorta bråk?
Nytt denna veckan är att multiplicera bråktal. Du ska hinna arbeta med 4.5 och göra 2 nivåer. Om du inte hunnit gamla avsnitt så börja nu att arbeta med några uppgifter i taget så du är helt i kapp fram till höstovet.
v.42
Första 10 min kommer ni träna multiplikation på valfritt sätt. Räkna klart på 4.5.Multiplikation av bråk på onsdagens lektion. Är du klar så repetera tidigare ansvitt eller räkna på “hög höjd”. Öva dig på begreppen. Rätta!
Torsdag börjar vi med 4.6 Andelen i procentform.
TIPS! Ladda ner en användbar app.
Den heter Math tapper: Equivalents. Om du lär dig dessa vanliga kombinationer och likheter utantill, så vinner du mycket på det.
.
v.43
Läxa till onsdag 22/10 att repetera begreppen på s.121 och repetera avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Du kommer få ett skriftligt förhör på detta så vi säkerställer att du förstått allt i dessa avsnitt. Mer info finns på SchoolSoft.
Vi arbetar vidare på 4.6 och tränar bråkform, decimalform och procentform på lämpliga appar.
v.45 Vi går igenom 4.7, hur man kan beräkna andelen i procent vid en förändring. Vi kommer också hinna med 4.8, där fokus är att träna på att räkna procent med huvudräkning. Mycket användbart i verkligheten eller hur? Du kommer få flera användbara strategier som du kan använda när du vill handla något som är på rea och räkna ut priset du inte har tillgång till andra hjälpmedel än ditt huvud.
v.46 Se till att du är klar med allt fram till 4.9 som jag går igenom på onsdagens lektion. Det är inte så mycket nytt utan samma innehåll som i 4.8, men nu är det lite svårare uppgifter som du behöver andra strategier för istället för huvudräkning.
Vi kommer också göra en Tanketavla tillsammans i grupp för att träna på att uttrycka matematik med ord/bild/symboler också.
v.47 Vi arbetar med 4.10 och repeterar hela kapitlet Bråk och procent. Du arbetar på “basläger” eller “höghöjd”, kollar frågor på begreppstest och kapiteltest så du är säker att du förstått.
v.48 Onsdag: Repetition av kapitlet Bråk och procent.
Torsdag: Prov kapitel 4. Se bilaga vad du ska kunna till provet.
Ladda ner dokumentet "Repetition Bråk och Procent Venus.pdf"
v.49 Problemlösning. Vi påbörjar Kapitel 2 om Tal och taluppfattning. Kapitel 2.1 och 2.2
v.50 Kapitel 2.3. och problemlösning
v.51 Julkluringar och betygsamtal