Bråkräkning & Procent

Ansvarig/Ansvariga: Rüstü Köymen

När, under vilka veckor? vt 2015

Vad?


Frågeställning (och följdfrågor):
 • Vad är bråk?
 • Hur används tal i bråkform och decimalform i vardagen?
 • Hur skriver man tal i bråkform, procentform och decimalfrom?
 • Hur kan man skriva/rita en hel, halv, fjärdedel? Vad är nämnare och vad är täljare?
 • Hur räknar man ut en viss del av ett antal?
 • Hur räknar man ut en viss del av ett heltal?
 • Hur förkortar och förlänger man bråk?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

 • Eleverna räknar i matteboken Pixel 5B
 • Vi kommer att ha genomgångar på alla nya moment som tas upp i kapitlet.
 • Vi kommer att visa korta filmer om bråkräkning
 • Vi kommer att lösa olika uppgifter tillsammans på tavlan och prata mycket om vad det är vi gör i varje steg av uträkningarna.
 • Du kommer att få lösa uppgifter tillsammans med en annan elev och öva dig på att förklara hur du tänkt när du löst en uppgift på sk tankekartan.
 • Du kommer att få arbeta med vissa uppgifter individuellt.
 • Du kommer att få lära dig vilka regler som gäller vid bråkräkning.


Begrepp/Bråkuttryck du ska lära dig:

 • Nämnare, täljare, bråkstreck, heltal, förlänga och förkorta, bråk form, blandad form, bråk i decimalform
Förmåga som stärks
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget och andras lärande.
 • Du bedöms fortlöpande under varje lektion genom ditt sätt att vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner.
 • Du bedöms efter avslutat kapitel genom att du genomför en diagnos på de moment vi arbetat med.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 • v.10 Repetition: Att skriva talen i bråkform. Vad som menas med täljare och nämnare?
  Hur kan man skriva/rita en hel, halv, fjärdedel?
 • v.11 Räkna ut en viss del av ett antal, t ex tre femtedelar av 20
 • v.12 Räkna ut ett heltal och likvärdiga bråk
 • v.13 Förkorta och förlänga bråk och jämföra bråk
 • v.15 Bråk och decimaltal + Diagnos!

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 • Berörda familjer i Mars.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 • Genom arbetsområdet kommer du att få lära dig hur man kan använda bråk på olika sätt både i skolans värld och hemma hos dig.
 • Du kommer att få träna hur man kan dela en helhet och hur man kallar de olika delarna.
 • Du kommer att få repetera begreppen del av helhet och del av antal, även hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Du kommer att använda bråkformer i vardagliga situationer.
 • Du kommer även att få lära dig begrepp som är bra att använda när man pratar om tal i bråkform.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges

 • förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och dess användbarhet.
 • möjlighet att utveckla förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur de kan användas för att kommunicera matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.
 • möjligheter att utveckla intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

 • Vi kommer att lösa fundera över vardagliga situationer och problem där sannolikhet och statistik visar sig och omsätta matematiska idéer i handling på ett kreativ sätt.
 • Vi kommer att lära oss utforska och arbeta både självständig och tillsammans med andra spela spel med sannolikhetsmoment och där göra statistiska beräkningar, och därigenom träna på att känna tillit till sen egen matematiska förmåga.
 • Vi kommer att träna oss för att använda sig av det matematiska tänkandet för vidare studier i vardagslivet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):


Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 • Fråga om några andra klasser i lägre åldrar håller på och arbeta med bråk och om vi kan få göra en film som förklarar bråk för dem, eller komma och förklara i små grupper hur man räknar bråk.

Pedagogisk dokumentation (länkas):

Övningar: Matteva: Procent, bråk-och decimalform.

Övningar: Webbmatte: Procent

FILM
Bråk
Procent, bråk och decimalform

Vad är bråk?

Bråk är ett uttryck av formen a/b