Matematik – åk 3 – Beräkningar med subtraktion och addition

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

 

När, under vilka veckor?

v.35-v.45


Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Finns det olika metoder för att räkna ut samma tal?
I så fall, vilka olika metoder kan vi använda för att räkna ut samma tal?
Vilken metod fungerar för dig som enskild elev i addition och subtraktion?
Hur vet vi att det vi har räknat verkligen blev rätt?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Förankring i kursplanens syfte:

Elevernas ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Rimlighetsbedömning vid enkla bedömningar och uppskattningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang och val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Utgå från talen i mattebokens kapitel 1 och kapitel 4 (Nya Matematikboken 3A).
Repetera de grundläggande kunskaperna kring metoder för beräkningar från åk2.
Diskutera tillsammans i helgrupp, smågrupper och i par kring olika metoder för att lösa tal inom talområdet 0-100.
Eleverna delar med sig av sina olika tankesätt och resonemang och testa lösningar som andra använder sig i av i klassrummet.
Testa, för eleverna, nya metoder som tex. ‘BAR metoden’ från Singapore math i sina beräkningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Screeningtester från boken “Att förstå och använda tal” kommer att genomföras v.37, resultaten sammanställs och presenteras i skolans ämnesgrupp för matematiklärare på skolan v.39.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v35-36 Addition, talområdet 0-99
Metoder: tiokompisar, tal par, uppdelning i tiotal och ental, tiotalsövergång med talkamrater, huvudräkning, tallinje och miniräknare.
v.37 Addition och subtraktion i talområdet 0-99
Metoder: tiokompisar, tal par, uppdelning i tiotal och ental, omgruppering, uppställning, tallinje, diskussion kring att välja rätt räknesätt i lästal
Vi spelar Ytazy med uträkning där eleverna måste presentera hur de tänker i svarsrutan.
No/Ma/Idrott ämnesintegrering och samarbetsövning, mattetal (addition, subtraktion, multiplikation, tallinje, uppskattning, bråk och lästal) om tallen och tallkottar ute i skogen.
Screening ‘Att förstå och använda tal’
v.38 addition och subtraktion med tiotalsövergång och omgruppering i talområdet 0-200
Metoder: omgruppering, uppställning, uppdelning i hundratal, tiotal och ental.
Färdighetsträning på nomp.se addition och subtraktion
v.39 sammanfatta kapitlet, repetition, träna mera/fördjupning.
v.40 färdighetsträna och befästa kunskaperna via nomp.se, lilla plus, tiokompisar och tvillingar ska vara befäst efter veckan.
v.41 Påbörjar arbetet med uppställningar i addition, utan minnessiffra
v.42 Uppställningar i addition med minnessiffra, koordinater med x och y-axlar för tex. kartor. Uppstart av äventyr som kombinerar No, Idrott och Matematik. Chiffer, kartor med koordinater och orientering ute.
v.43 Fortsättning på äventyret från v.42. Uppställningar i addition och subtraktion med och utan växling.
v.45 Avsluta kapitlet med uppställningar (addition och subtraktion)
Avsluta området Beräkningar med naturliga tal.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att kunna använda olika strategier för olika problem är inte bara koncentrerat till matematik, det är så vi alla tar oss genom livet. Matematik övar logiskt tänkande och kan förklarar vardagsproblem som eleverna ställs inför.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Lemshaga Akademi arbetar i ständig utveckling, genom att införliva nya arbetsmetoder och ta till sig ny forskning strävar vi efter att följa med och ligga i framkant i alla vår undervisning. Eleverna är med och testar och tar till sig nya metoder för kunskapsinhämtning och är på så vis med och skapar sin egen, skolans och inte minst samhällets utveckling genom logiskt tänkande, kritiskt granskande och nyfiket informationssökande.