Matematik – åk 3 – koordinater, instruktioner och programmering

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt, Marie Moberg

 

När, under vilka veckor?

v.16-20

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vart leder ledtrådarna oss?
Kan vi följa, skapa och utveckla instruktioner?

 

Hur formulerar vi instruktioner för att andra ska kunna följa dem, människor och maskiner?
– Kan vi få en maskin att följa våra instruktioner?

 

Hur ska vi göra för att förstå andras instruktioner?
-Vilka strategier kan vi använda och vilka passar dig?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

 

Förankring i kursplanens syfte:

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problemsamt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom att använda både matematik, svenska och teknik ska eleverna få utforska instruktioner, lästal och matematiska kluringar samt omsätta dessa till praktiska handlingar.

 

Koordinatsystem möter skattkartor, skattkartorna flyttar in i scratch, i scratch programmerar vi vägen på skattkartan i ett koordinatsystem.

 

Lästal och kluringar i matematiken möter vi med samma strategier som vid läsförståelse i svenska.

 

I både lästalen och programeringen handlar det om att gå till botten med hur ”mattespråket” funegrar och hur eleverna ska hantera det som förmedlas eller som de själva vill förmedla med hjälp av matematik.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.16
Svenska – eleverna skapar skattkartor i klassrummet utifrån en uppgift i svenska arbetsboken s.49 med instruktioner.

 

Matematik – vi ritar in klassrummet i ett koordinatsystem i Scratch jr på elevernas iPads. De programmerar en figur i Scratch jr att röra sig på kartan som de vill att en kompis ska röra sig i klassrummet för att hitta en gömd skatt. Vi använder oss av deras skattkartor från svenskan.

 

v.17
Kan vi programmera varandra? Kan vi röra oss över större områden?
Hur skriver vi instruktioner för att ta oss runt på skolgården?

 

Utelektion – bokstäver är placerade på skolgården i ett uppritat koordinatsystem på tennisplanen, eleverna ska skriva instruktioner för att kompisen ska passera rätt bokstäver i rätt ordning och på så vis bilda ett givet ord.

 

v.18
Små häften med historiska lästal. Eleverna arbetar två och två för att resonera och diskutera strategier, beräkningar och rimlighet i svaren.

 

v.19
Marie ansvarig för att gå på djupet i läsförståelsen vid lästal i matematik, strategier, nyckelord, formuleringars betydelse, läsa mellan raderna, enheter och svarsformuleringar.

 

v.20
Avsluta och sammanfatta projektet med att skapa en ordbok där vi samlar ord och ordförklaringar i ”mattespråket”.Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna har tidigare arbetat med programmering, koordinatystem och läsatalsuppgifter. De är intresserade av programmering, kartor och kluriga läsuppgifter. De behöver även befästa och skapa större tilltro till sin egen förmåga att tolka och skapa matematiska fomuleringar kring vardagliga situationer.