Matematik – åk 4 – Geometri i vardagen

Ansvarig/Ansvariga: Josefine Rejler

När, under vilka veckor? v.10-16

Vad? Geometri i vardagen

Frågeställning (och följdfrågor)


Vad är geometri och hur används geometri i vårt samhälle?
 • Vad heter de olika geometriska figurerna?
 • I vilka situationer använder du dig av begreppen area, omkrets och skala?
 • Hur räknar man ut area och omkrets? Vilka areaenheter är lämpligast? Vilken metod använder du bäst?
 • Vad avgör om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig?
 • Vad menas med förstoring och förminskning sk skala?
 • I vilka situationer i vardagslivet har du nytta av att kunna beräkna geomtri så som vinklar, skala, area och omkrets.
 • Vilka är volym, vikt och längdenheternas enheter och vad står de för?
 • Hur mäter man olika sträcker? Vilken längdenhet är lämpligast?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • utveckla förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang
 • reflektera över matematikens betydelse, användning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Centralt innehåll


Geometri åk 4-6

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel medvanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Hur?

 • Kommunikationen mellan elever och läraren är i fokus. Eleverna får tillsammans diskutera och formulera tankar i skrift, tal och bild för att få en god förståelse för de olika begreppen.
 • Laborativt och undersökande arbetssätt med konkret material för att upptäcka geometriskabegrepp.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att bedömas utifrån de matematiska förmågorna (problemlösningsförmåga, metodförmåga, kommunikationsförmåga, begreppsförmåga, resonemangsförmåga) och ditt arbete under lektionerna och vid par- och gruppuppgifter. När vi arbetat klart med området kommer du att få göra ett mindre prov där du visar att du förstått alla de nya begreppen.
Du ska kunna:
 • Växla mellan olika längdenheter.
 • Mäta och rita sträckor.
 • Kunna förminska och förstora enkla skalor
 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan räta, trubbiga och spetsiga vinklar.
 • Känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel, klot, kon, kub, cylinder, räkblock.
 • Rita rektanglar och kvadrater med givna mått
 • Räkna ut figurens omkrets och area.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v.10 Vi bekantar oss med de olika geometriska formerna. Fokus på fyrhörningar. Utforska egenskaper hos dessa fyrhörningar bland annat vinklar och längder. Parallella linjer.
v.11 Vi utforskar egenskaper hos trianglar, deras vinklar, längd.
v.12 Tangram. Utforska och beskriva och göra enkla geometriska mönster.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 • Geometrin finns runt omkring oss i vardagen och är alltid viktig att känna till. Geometrin är grunden för matematiken.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Vi kommer att lösa problem och omsätta matematiska idéer i handling på ett kreativ sätt.
 • Vi kommer att lära oss utforska och arbeta både självständig och tillsammans med andra och träna på att känna tillit till sen egen matematiska förmåga.
 • Vi kommer att träna oss för att använda sig av det matematiska tänkandet för vidare studier i vardagslivet.
 • Vi kommer att använda oss av modern teknik som verktyg för kunskapssökandet, kommunikation, skapande och lärande inom matematiken.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

 • Vi tar tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet
 • Vi söker aktivt vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening