Matematik – åk 7 – Taluppfattning

Ansvarig/Ansvariga:

Charlotta Törnell


När, under vilka veckor?

v. 35- 43

 

Vad?

Tal och taluppfattning

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de 4.a räknesätten.Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?

Är du säker på de 4:a räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
Vilka är sambanden mellan räknesätten?
Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1. Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från?
Prioriteringsreglerna, kan du dem?
Vilka är våra primtal?
Vilka är våra avrundningsregler?
Problemlösning kopplat till tal och taluppfattning

Övergripande mål från LGR11 2.2:


Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt
och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska
sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Taluppfattning och tals användning
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som
använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ha genomgångar och diskussioner om de olika delarna.
“Starters” som ger bra diskussioner och får oss att se kritiska punkter inom avsnittet.
Vi kommer att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur så räknemetoderna ut förr?
Vi kommer träna på förmågorna att resonera, lösa problem och kommunicera med innehåll från tal och taluppfattning.
 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Det kommer bli samtal där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar.
Test på att de kan begreppen som hör till området.
Kapiteltest samt prov


Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionerna kommer varvas med problemlösningsuppgifter inom området och diskussioner och att räkna i boken.

v. 35

Lek 1: Lära känna varandra

Lek 2: Dela ut Matteboken Prio 7 och visa upplägg. Berätta om screnningen som ska göras kommande vecka. Börja med 2.1.

v. 36

Lek 1: Screening

Lek 2: Screening

Lek 3: Start kap 2 Taluppfattning

Genomgång och gemensamt arbete med 2.2

v. 37

Lek 1: Repetition och fortsätt räkna 2.2

Lek 2: Genomgång 2.3, Huvudräkningstips s 244

Lek 3: Genomgång prov. Genomgång 2.4

Kika på filmerna nedan om du behöver en extra påminnelse:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/de-fyra-raknesatte

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-10-100-och-1000

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/division-10-100-och-1000

v. 38

Lek 1: Genomgång 2.5, Övningsblad 2.5B

Lek 2: Hemstudiedag, se Läxa i Schoolsoft

Lek 3: Räkna vidare 2.5.

Kika på filmerna nedan om du behöver en extra påminnelse.

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-decimaltal

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-decimaltal

v. 39

Lek 1: Räkna vidare 2.5

Lek 2: Venus (G) Gör din egna instruktionsfilm, gruppindelning Parkompisar, Venus (R) repetition

Lek 3: Oförberett prov avsnitt, 2.1-2.4

v 40

Lek 1: Venus (G) Göra klart film, gå igenom provet, Venus (R) gå igenom prov

Lek 2: Anna Löwenhielm kommer

Lek 3: Genomgång 2.6 + Värdera lösningar s 66

Kika på filmerna nedan om du behöver en extra påminnelse:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/teckna-och-berakna-uttryck

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/teckna-och-berakna-uttryck

v. 41 (Grön missar en lektion)

Lek 1: Räkna vidare 2.6 halva lektionen. NOG uppgifter s 66

Lek 2: Genomgång 2.7

Kika på filmerna nedan om du behöver en extra påminnelse:

http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/primtal

Lek 3: Räkna 2.7

v. 42 (Röd missar en lektion)

Lek 1: Genomgång 2.8

Lek 2: Räkna själv 2.8

Lek 3: Genomgång 2.9

v. 43

Lek 1: Räkna 2.9

Lek 2: Repetition

Lek 3: Prov