Sannolikhet och Statistik

Ansvarig/Ansvariga: Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? 47-49

Vad?

Sannolikhet och statistik 

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan vi göra en undersökning?

Vad kan vara intressant för oss att ta reda på?

Vilka olika undersökningar har du tagit del av?

Hur har dessa sett ut och hur har de redovisats? 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Sannolikhet och statistik

• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt 

material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika 

slumpmässiga försök.

• Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data 

i tabeller och diagram.

• Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i 

statistiska undersökningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Matris för Sannorlikhet och statisitk .pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i par med att titta på olika undersökningar i tidningar etc. där vi läser av de olika tabellerna och diagram.

Vi genomför egna undersökningar i par där vi tillsammans dokumenterar vad vi undersöker samt vilket resultat vi fick genom att föra in dessa i tabeller samt olika diagram på datorn. Vi undersöker även typvärdet och medianvärdet. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att redovisa deras undersökningar genom de tabeller och diagram samt den tillhörande text där de förklarar vad de undersökt samt även reflekterar kring svaret. 

Vi kommer även genomföra en diagnos där eleverna enskilt för redovisa en undersökning. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 47 

Vi arbetar med Pixel sid. 47-49. Förbereder eleverna på grupparbetet samt ber dem fundera vad de skulle vilja undersöka. 

Vi genomför undersökningen i halvklasserna där eleverna får gå ut och fråga lärare och elever.

v. 48 

Helklass: Pixel sid. 52-54

Halvklasser: Vi arbetar vidare med vår undersökning genom att bjuda in Jon som går igenom hur vi kan arbeta på datorn i Numbers för att få vår undersökning i en tabell samt olika diagram. 

v. 49 

Vi gör färdigt vår undersökning. Samt räknar färdigt i Pixel sid. 55-56

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

De föräldrar och elever som tar del av våra undersökningar.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Eleverna får möjlighet att utifrån sina egna funderingar och frågeställningar kunna skapa sig en bild av hur deras omgivning ställer sig i de olika frågorna.