Statistik

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Hulin

När, under vilka veckor? v.35-42 ht 2014

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Varför ska vi göra undersökningar?
 • Vem är det som undersöker?
 • Hur gör man en undersökning?
 • Hur kan man sammanställa och presentera data?
 • Hur kan vi använda digitala hjälpmedel?
 • Vad betyder begreppen medelvärde, median och typvärde?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera ochtolkadata.

 

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Eleven ska kunna göra:
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. (begreppen: medelvärde, median, typvärde)
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin- uppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. (kunna göra sammanställningar, beräkna insamlad data)
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. ( Kunna avläsa tabeller, skapa tabeller, diagram)

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer läsa i tidningar och se på nyheter på TV för att se hur statistik använd i vardagen. Vi hoppas på besök av förälder/vuxen som berättar hur de använder sig av statistik i vardagen.
 • Vi kommer arbeta mycket praktiskt där eleverna får göra egna undersökningar utefter intresse. Det kommer behövas intervjuer i närområdet på Lemshaga och i Gustavsberg. Likaså besök i vissa affärer för att kuna samla in data till undersökningarna.
 • Vi kommer att lära oss de olika teknikerna för statistik genom att arbeta i Pixel så vi får de redskap vi behöver för att kunna göra egna undersökningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Varje elev kommer att få redovisa sin egen undersökning inför klassen. Undersökningen ska presenteras muntligt, hur arbetet gått till men också diagram på papper och diagram med hjälp av datorn.
 • Vi kommer ha en diagnos i slutet av arbetsområdet.
 • Bedömningen kommer i den muntliga redovisningen kommer innefatta hur eleven har utvecklat de förmågor som beskrivs i syftet t.ex. tolka data, beskriva, formulera, presentera, undersöka mm
 • I diagnosen kommer eleven få möjlighet att visa sin förmåga att beräkna, använda begreppen medelvärde, typvärde och median, avläsa tabeller mm

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 • Vi kommer att arbeta med området Statistik under matematiklektionerna från v.35-42
 • De första veckorna blir i huvudsak att använda Pixel för att lära oss hur man gör undersökningar och sorterar data, medan de sista veckorna blir mer fokus på den egna undersökningen enskilt och i grupp.
 • Planering för grupparbete se Lpp (klicka här)

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Vi hoppas att eleverna först och främst kommer få nytta av dessa kunskaper av statistik och de blir mer uppmärksamma på statistiken i vardagen. Elevernas föräldrar kommer också bli engagerade i arbetet.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Statistik är ständigt aktuellt och finns så tydligt runt omkring oss. Eleverna är redan nu medvetna om hur lurade vi kan bli av statistik och hur vi påverkas av undersökningar och påståenden. Elever är nyfikna av sig och har ett naturligt intresse att ta reda på vad andra tycker/gör/vill/önskar osv. Att få möjlighet att undersöka olika frågeställningar som själva intresserar dem är motiverande och lärorikt.


Övergripande mål från LGR11 2.2:


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Vision:
En trygg mötesplats för ett kreativt lärande som förändrar världen!
Pedagogiska profil:
Kunskapssyn och lärande – Det livslånga lärandet
Värdegrund – Det livsdjupa lärandet
Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet
Att göra egna undersökningar är motiverande och kreativt. Att bli medveten om statistiken påverkan på oss människor är en viktig insikt att ta med sig ut i livet. Statistik känns natutligt som en viktig del i den vardagliga matematiken och är lätt att finns i naturliga och vardagsnära situationer för eleverna. Det har betydelse för det livslånga lärandet. Vissa undersökningar kommer att beröra frågor som har med vår syn på saker och ting och eleverna kommer få uppleva på skillnader i åsikter mellan människor. Vår värdegrund blir tydlig i förhållande till andra. Statistik ÄR samhället omkring oss och projeltet kommer hjälpa till att synliggöra detta och visa på det livsvida lärandet.