Tal och tals användning

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Sandra Hamn

När, under vilka veckor?
v.35-v.43

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
När och hur använder man likhetstecknet?
Finns det olika metoder för att räkna ut samma tal?
I så fall, vilka olika metoder kan vi använda för att räkna ut samma tal?
Vilken metod fungerar för dig som enskild elev i addition och subtraktion?
Hur vet vi att det vi har räknat verkligen blev rätt?

Övergripande mål från LGR11:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Förankring i kursplanens syfte:
Elevernas ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid enkla bedömningar och uppskattningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang och val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta med likhetstecknets betydelse utifrån sanna eller falska utsagor. Vi kommer att arbeta grupper och jämföra tal. Vi kommer att utmana våra föreställningar vad gällande likhetstecknets betydelse och vi kommer att hantera olika typer av omvända tal.

Vi kommer även att arbeta med och till viss del utgå från talen i mattebokens kapitel 1 och kapitel 4 (Nya Matematikboken 3A).
Vi kommer att samtala om olika strategier för att räkna ut tal, diskutera tillsammans i helgrupp, smågrupper och i par kring olika metoder för att lösa tal inom talområdet 0-100.
Eleverna får dela med sig av sina olika tankesätt och resonemang och vi kommer även testa på, för eleverna, nya räknemetoder som tex. ‘BAR metoden’ från Singapore math.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Screeningtester från boken “Att förstå och använda tal” kommer att genomföras i mitten av september, resultaten sammanställs och presenteras i skolans ämnesgrupp för matematiklärare. Resultatet av dessa tester utgör en del av den grund på vilken vi bygger vidare våra matematiska kunskaper.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
v35-36 Likhetstecknet och dess betydelse. Problemlösning.
v.37- 38 Addition, talområdet 0-99
Metoder: tiokompisar, tal par, uppdelning i tiotal och ental, tiotalsövergång med talkamrater, huvudräkning och tallinje.

v.39 Addition och subtraktion i talområdet 0-99
Metoder: tiokompisar, tal par, uppdelning i tiotal och ental, omgruppering, uppställning och tallinje.

v.40 Befästa kunskaper genom färdighetsträning på olika sätt. Vi kommer att spela kort, bönspel och Ytazy med uträkning, där eleverna måste presentera hur de tänker i svarsrutan.

Parallellt med arbete i matteboken kommer vi att arbeta med olika typer av matematiska problem, där elever arbetar i grupper, resonerar, samtalar och redogör för olika ställningstaganden.

Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Många elever bär på allvarliga missuppfattningar om likhetstecknets innebörd. De saknar ofta en djupare förståelse för att likhetstecknet betecknar relationen mellan två ekvationer, eller mellan två tal. En vanlig tolkning är att likhetstecknet är en uppmaning att utföra en beräkning, ungefär som miniräknaren gör när man trycker på symbolen för likhetstecknet. Denna missuppfattning begränsar elevernas möjligheter att lära sig basala aritmetiska idéer med förståelse, deras förmåga att representera och använda dessa idéer och skapar problem i mötet med algebra. Det är därför viktigt att elever utvecklar en förståelse för likhetstecknets betydelse.
Att finna lämpliga strategier för olika typer av matematiska utsagor är en förutsättning för att elever ska kunna ta sig an matematiska problem.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Lemshaga Akademi arbetar i ständig utveckling, genom att införliva nya arbetsmetoder och ta till sig ny forskning strävar vi efter att följa med och ligga i framkant i alla vår undervisning. Eleverna är med och testar och tar till sig nya metoder för kunskapsinhämtning och är på så vis med och skapar sin egen, skolans och inte minst samhällets utveckling genom logiskt tänkande, kritiskt granskande och nyfiket informationssökande.
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation