Talen 0-20

När, under vilka veckor? v. 43-45

Ansvarig: Ann-Sophie Petersen & Eva Lorne

Vad ska vi göra? Talen 0-20

 • räkna och bestämma antal
 • jämföra och storleksordna tal
 • beskriva och fortsätta talföljder

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 5 arbetar eleverna med talområdet 0 till 20. De tränar på att läsa och skriva talen inom talområdet samt lär sig att bilda grupper om tio och att räkna vidare. De jämför antal saker genom att använda begreppen mindre än, större än, minst och störst.

Att bilda tio är en återkommande strategi som eleverna lär sig att använda i olika sammanhang. Att gruppera tio och räkna vidare gör det lättare för dem att se och räkna antal saker. Denna strategi underlättar även när de jämför och storleksordnar tal samt hjälper dem i kommande kapitel när de ska addera och subtrahera genom att utgå från talet tio.

I slutet av kapitlet tränar eleverna på att känna igen, beskriva och fortsätta talföljder. På så sätt bygger de en förståelse för talföljder och hur tal kan ordnas enligt olika mönster.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

1: Räkna antal saker

 • Kunna känna igen talen 11 till 20
 • Kunna bilda en grupp om tio och räkna vidare.

2: Jämföra antal

 • Kunna jämföra antal saker upp till 20.
 • Kunna använda begrepp som fler än och färre än.

3. Jämföra och storleksordna tal

 • Kunna jämföra och storleksordna tal upp till 20.
 • Kunna använda begrepp som större än och mindre än.

4: Talföljder

 • Kunna känna igen och upptäcka mönster i talföljder.
 • Kunna beskriva och fortsätta talföljder.

5: Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa sin kunskap om talen 0 till 20.
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning:
Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0 – 20 och använder sig av kunskapen om att tal kan delas upp i olika delar.

Talen 0 till 20 används i uppgifter kopplade till vardagsnära sammanhang.

Algebra:
Eleverna tränar på att upptäcka, beskriva och fortsätta enkla mönster i talföljder samt att se vad som saknas för att ett mönster ska bli fullständigt.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.