v. 38-51: De fyra räknesätten

V. 38-51: De fyra räknesätten

I fokus

  • Addition och subtraktion med stora tal
  • Addition och subtraktion med negativa tal
  • Kombinera räknesätt och prioriteringsregler
  • Multiplikation och division med 10, 100 och 1000 
  • Multiplikation och division med stora tal
  • Delbarhet, division med rest
  • Multiplar, faktorer, primtal 

 

Vad?

Lektion 1. Välja strategi – addition

Lektion 2. Välja strategi – subtraktion

Lektion 3. Addera och subtrahera negativa tal

Lektion 4. Använda prioriteringsregler

Lektion 5. Multiplicera med 10, 100 och 1000

Lektion 6. Multiplicera fyrsiffriga tal

Lektion 7. Multiplicera fyrsiffriga tal med växling

Lektion 8. Multiplicera två- och tresiffriga tal

Lektion 9. Multiplicera två- och tresiffriga tal

Lektion 10. Dividera med 10, 100 och 1000

Lektion 11. Dividera tre- och fyrsiffriga tal

Lektion 12. Division med rest

Lektion 13. Division med tvåsiffriga tal

Lektion 14. Delbarhet

Lektion 15. Hitta multiplar

Lektion 16. Hitta multiplar

Lektion 17. Hitta faktorer

Lektion 18. Upptäcka primtal

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.