Vi mäter, uppskattar och förändrar vår verklighet

Ansvarig/Ansvariga: Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? 35-39

Vad?

Vi mäter, uppskattar och förändrar vår verklighet.

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan vi använda oss själva för att ta reda på hur långt det är mellan olika platser?

Vilka olika längdenheter kan vi mäta genom?
Vad är skala?
Hur kan vi skapa oss själva i små miniatyrer?
Vad är omkrets?
Vad är area?
När kan vi använda oss av omkrets/area/skala?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier, metoder, modeller och resultat.


Eleverna ska genom undervisningen också ges möjligheten att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas iför att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd och area med vanlig måttenheter.
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 


Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Klicka för större bild

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt i grupp och enskilt där eleverna kommer få möjlighet att få in vardagliga aktiviteter i matematiken. 

Vi kommer att arbeta i Pixel 4A, Matteborgen 4A samt 4B. 
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Eleverna kommer få redovisa deras arbeten både muntligt och skriftligt.
Vi kommer även genomför ett kort test där alla delar kommer att tas upp som vi gått igenom under veckorna. Eleverna kommer här utforma den skriftliga diagnosen genom att de själva får göra frågor kring det vi arbetat med. Eleverna i Jupiter röd gör frågor till Jupiter grön och tvärt om. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.35-36 

Längdenheter vi mäter och uppskattar vår skolgård
v.36-38
Skala vi skapar oss själva i miniatyrer.
Arbetar med Pixel 4b.
v.38-39 
Arbetar med omkrets och area i Pixel 4b.

v.40 Diagnos

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Eleverna får tillsammans använda sig av olika hjälpmedel för att kunna mäta för att kunna skapa sig en uppfattning kring hur långt en mm, cm, dm, m och km. Eleverna får även möjlighet att använda dessa för att skapa olika modeller i olika skalor samt mäta omkrets och area i deras närmiljö.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation

Skala, Vi mäter våra kroppar för att skapa oss själva i miniatyrer (skala 1-10)