kommunikation på spanska

Vad?

Fokus i år är att befästa samt fortsätta utveckla allsidig kommunikationsförmågan på spanska inom olika områden, exempelvis att berätta mer ingående om sig själv och sitt liv – vad man har gjort, vad man ska/vill göra i framtiden och  vad man tycker i olika frågor.  Vi arbetar med att utveckla ordförråd och meningsbyggnad inom varierande områden.Vi arbetar också med den spansktalande världens realia.

Frågeställning (och följdfrågor)

 • Hur kan jag berätta om: mig – vad jag har gjort, sett och upplevt, vad jag vill göra och vad jag ska göra.
 • Hur uttrycker jag mina åsikter på spanska?
 • Hur tar jag reda på ovanstående när jag pratar med någon? ( ställa frågor)
 • Hur berättar jag om andra ( tredje person)
 • Hur  uttrycker jag nutid, framtid och dåtid på spanska?
 • Hur använder jag reflexiva verb på spanska?
 • Hur lever man i olika spansktalande länder? ( kultur, geografi osv)

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll (från kursplanen)

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (från kursplanen)

matris-spanska

För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.

För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Med hjälp av olika samtalsämnen ska vi skapa och föra vidare diskussioner på målspråket.

– Vi använder läromedlet Vale 9 som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord, tävling, lekar m.m både individuellt samt i små och stora grupper.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntlig interaktion, muntliga redovisningar, skriftliga framställningar, samt läs- och hörförståelse.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

instruktioner för arbete med delområden

PDFinstruccionescapunosegundaparte

PDFunacartacapunovale9