Läs- och hörförståelse

Ansvarig lärare: Joaquín Lameiro Tenreiro

När?

Januari / februari 2019.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Kan jag förstår enkla texter och dialoger på spanska som handlar om t.ex. resor, vardagsaktiviteter eller köping?

 • Vilka nya ord får jag lär mig för att förstå?

 • Vilka strategier kan jag använda för att förstå det som jag behöver även om jag inte förstå alla ord och meningar?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll från kursplanen

 • Kommunikationens innehåll

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

  • Åsikter, känslor och erfarenheter.

  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 • Lyssna och läsa — reception

  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

  • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Klick för att öppna matrisen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att öva med uppgifter där ni ska läsa en eller flera texter eller lyssna på en ljudfil och sedan svara några frågor om det som ni har läst eller lyssnat på.

Alla uppgifter är nivåanpassade enligt det Gemensam Europeisk Referensram för Språk. Vi ska börja med några A1 uppgifter och sedan gå vidare till A2 (som är den nivå som ni behöver ha i slutet av åk 9) och även B1.

Vi ska också öva med några exempel av uppgifter från Ämnesprovet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Först ska ni genomföra ett prov med några uppgifter från gamla Ämnesprov. Sedan ska ni genomföra två delar av Ämnesprovet: Läsa och Höra. Ni kommer alltså att ha två stora bedömningar i det här momentum: en från provet och en från Ämnesprovet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi ska arbeta med hör- och läsförståelse under januari och en del av februari.