Vårtermin 2018

Ansvarig lärare: Joaquín Lameiro Tenreiro

När?

Vårterminen 2018.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan en berätta något som händer?
 • Hur kan man uttrycka det som man behöver?
 • Hur kan en uttrycka hur en mår?
 • Hur gör en en jämförelse mellan två eller flera människor eller saker?
 • Hur kan en lösa olika språksituationer när en reser till ett spansktalande land?
 • Hur mycket kan jag om länder där man talar spanska?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Kommunikationens innehåll
  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Lyssna och läsa — reception
  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Klick för att öppna matrisen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda läromedlen ¡Vale! 8. Vi kommer att arbeta mest under lektionstiden: vi går tillsammans igenom kapitlen i textboken och vi övar med uppgifterna i övningsboken.

Vi kommer att genomföra ett projekt där vi använder språket på ett mer interaktivt och verklighetsrelaterat sätt. Under projektet kommer vi att låtsas att vi kör en restaurang. Vi ska dela olika roll och interagera med varandra i olika situationer.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna samt ev. hemarbete. Bedömningen ska vara formativ, d.v.s. att varje bedömt moment ska hjälpa eleverna att veta vilket är deras nästa mål, vad de behöver arbeta vidare och vad de har uppnått.

Vi kommer också att genomföra flera prov, som kommer att ge en summativ bedömning som läraren kommer att använda som stöd till slutbedömningen och betygsättning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Den här är en tillfallig planering. Förändringar kan ske p.g.a. olika anpassningar. Läraren publiceras loppande en mer detaljerad planering på SchoolSoft.

Vecka

Moment

2

Introduktion: Vi delar böckerna och förbereder oss inför vårterminen.

3

Vi arbetar med kapitel 1 i ¡Vale! 8:

 • turistfraser
 • talen 0-100
 • klockslag
 • ord för att fylla i blanketter (namn, efternamn, adress, osv.)
 • present av ar- och er-verb.

4

Vi arbetar med kapitel 2 i ¡Vale! 8:

 • frågeord.
 • säga vad man ska göra (jag ska arbeta → voy a trabajar).
 • säga vad man måste göra (jag måste arbeta → tengo que trabajar).

5-6

Vi arbetar med kapitel 3 i ¡Vale! 8:

 • fakta om Mexiko
 • geografiord
 • väder.

7

Vi arbetar med kapitel 4 i ¡Vale! 8:

 • presens av ir-verb
 • uttryck med ”tener”

8

PRAO

9

Sportlov

10-11

Vi repeterar kapitel 1-4

12-13

Vi arbetar med kapitel 6 i ¡Vale! 8:

 • möbler
 • beskriva sitt rum och sin lägenhet/hus (adjektivböjning)
 • säger var saker finns (rumsprepositioner)

14

Påsklov

15

Vi arbetar med kapitel 7 i ¡Vale! 8:

 • matord
 • handla i en mataffär

16-18

Projekt: Vi öppnar en restaurang

19

Vi arbetar med kapitel 8 i ¡Vale! 8:

 • prata om uppgifter i hemmet
 • presens av ”hacer” (att göra)

20

Lov / Studiedagar

21-22

Vi arbetar med kapitel 9 i ¡Vale! 8:

 • jämföra saker (adjektivkomparation)

22

Vi repeterar kapitel 5-9

23

Introduktion till perfekt (”he trabajado” → ”jag har arbetat”)

Ladda ner som en PDF-fil.