Vårtermin 2019

Ansvarig lärare: Joaquín Lameiro Tenreiro

När?

Vårterminen 2018.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan en hälsa, berätta om sig själv och fråga andra?
 • Hur kan en räkna på spanska?
 • Hur kan en köpa och betala på spanska?
 • Hur kan en fråga och svara på var något ligger?
 • Hur kan en fråga och svara vad klockan är?
 • Hur kan en prata om kroppen och var en har ont (t ex till läkaren)?
 • Vad kan jag om länderna där man pratar spanska?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga,

 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Kommunikationens innehåll

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Lyssna och läsa — reception

  • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  • Sånger och ramsor.
  • Enkel information och enkla meddelanden.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.
  • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

  • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

  • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.

  • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Klick för att öppna matrisen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda läromedlen ¡Vale! 6. Vi kommer att arbeta mest under lektionstiden: vi går tillsammans igenom kapitlen i textboken och vi övar med uppgifterna i övningsboken.

Vi ska också använda språket på ett mer interaktivt och verklighetsrelaterat sätt, med hjälp av olika texter och medier (t ex video).

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna samt ev. hemarbete. Bedömningen ska vara formativ, d.v.s. att varje bedömt moment ska hjälpa eleverna att veta vilket är deras nästa mål, vad de behöver arbeta vidare och vad de har uppnått.

Vi kommer också att genomföra flera prov, som kommer att ge en summativ bedömning som läraren kommer att använda som stöd till slutbedömningen och betygsättning.