Vårtermin 2019

Ansvarig lärare: Joaquín Lameiro Tenreiro

När?

Vårterminen 2018.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan en berätta om sig själv och om andra (utseende, familj)?

 • Hur kan man berätta om det som en gör t ex på fritiden eller under en skoldag?

 • Hur kan en fråga och svara vad klockan är?

 • Vad heter några djur på spanska?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga,

 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Kommunikationens innehåll

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

  • Åsikter, känslor och erfarenheter.

  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 • Lyssna och läsa — reception

  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

  • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

  • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 • Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Klick för att öppna matrisen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda läromedlen ¡Vale! 7. Vi kommer att arbeta mest under lektionstiden: vi går tillsammans igenom kapitlen i textboken och vi övar med uppgifterna i övningsboken.

Vi ska också använda språket på ett mer interaktivt och verklighetsrelaterat sätt, med hjälp av olika texter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna samt ev. hemarbete. Bedömningen ska vara formativ, d.v.s. att varje bedömt moment ska hjälpa eleverna att veta vilket är deras nästa mål, vad de behöver arbeta vidare och vad de har uppnått.

Vi kommer också att genomföra flera prov, som kommer att ge en summativ bedömning som läraren kommer att använda som stöd till slutbedömningen och betygsättning.