Multiplikation och division

Ma – åk 3 – multiplikation och division

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sandra Hamn

När, under vilka veckor?

48- 50

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur fungerar multiplikation?

Vilka likheter finns det mellan multiplikation och addition?

Hur hänger multiplikation och division ihop?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

eleverna:

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande.

Förankring i kursplanens syfte:

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

föra och följa matematiska resonemang

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer

Strategier för matematiskt problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan lösa enkla problem i närvara situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda Nya Matematikboken 3A kap. 4 och kap.5 (s.48-70)

Praktiskt material ur matteskåpet och extrauppgifter inom området.

Eleverna kommer även att få arbeta med olika matematiska problem med härledning till multiplikation och division.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar formativt under lektionspassen. Under pågående samarbeten elever emellan, synliggörs matematiska förmågor och diskussionerna leder till fördjupad förståelse för de matematiska begreppen. Elever får redogöra sina tankar och valda strategier för varandra.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.48  vi arbetar med praktiska hjälpmedel kring multiplikation, kort, bräden, spel och pussel. Eleverna roterar på stationerna. Vi arbetar med matematiska problem, med härledning till multiplikation och division.

Räkneproblem med multiplikation gemensamt i samlingen.

Räknar s.48-61 i matteboken.

v.49

Paus för arbete med 3:D- hus.

v.50

Fortsatt arbete med mattebok, elevspel.se, matematiska problem, spel och pussel.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna har tidigare (i åk2) mött multiplikationens grunder i tabellerna 1,2,5 och 10. Vi bygger vidare på deras kunskaper och möter deras intresse och egna mål utifrån deras IUP’er om att lära sig fler multiplikationstabeller.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi utforskar ämnet tillsammans, bygger undervisningen på elevernas frågor och intresse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.