Närområdets historia

Ansvarig lärare: Daniel och Ingela 

När, under vilka veckor? HT-21

Vad?

Vi kommer under höstterminen att arbeta med närområdets historia. Runt omkring Lemshaga finns flera historiska spår, dessa kommer vi att besöka och undersöka. Vi tittar på Gustavsbergs historia som ett gammalt brukssamhälle. Vi besöker Gustavsbergs porslinsfabrik samt området runt om. Vi stannar även till i viken vid Kattholmen och letar efter porslinsskärvor som visar ett spår från fabriken.  

 

Frågeställning:

 • Vad är historia?
 • När blir något historia?
 • Vilka spår av historia kan vi hitta i vårt närområde? Vad vill vi veta mer om? Hur tar vi reda på det?
 • Vad vet vi om Lemshaga och dess historia?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

 

Centralt innehåll från kursplanen:

Att leva tillsammans
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Att leva i närområdet
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Att leva i världen
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Att undersöka verkligheten
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna har haft som sommaruppgift att berätta om ett historiskt föremål, byggnad eller plats som finns i elevens närområde. Eleverna har en och en fått redovisa sim uppgift för klassen. Dessa får sedan bli vårt fortsatta arbete i närområdets och hemortens historia. Vilka uppgifter vill eleverna fördjupa sig i? Vi kommer att besöka flera platser och byggnader för att få höra samt ta del av mer information om platsen. Vi kommer att besöka Gustavsberg och porslinsfabriken, Beatelund, Farsta slott m.fl. Vi kommer att ta reda på mer information om vår skola Lemshaga samt dess historia.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att få redovisa sina sommaruppgifter för sina klasskompisar.  Därefter kommer bedömning att ske kontinuerligt i vårt fortsatta arbete med vår historia i närområdet.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.34/35

 • Vi diskuterar kring frågan “Vad är historia?”. Vad vet de och vad vill de veta mer om?
 • Vi promenerar till Fornborgen i vårt närområde. 
 • Där funderar vi kring vad borgen användes till och vilka som kan ha bott där. Vi funderar även om valet av plats. 
 • Efter vårt besök gör vi en tankekarta och skriver och berättar om vad vi såg. Därefter skriver vi i vår bok om vårt besök. 

 v.36

 • Vi går till Ingarös gamla brofäste. Vi har med oss gamla bilder på de olika broarna som fanns vid denna plats och användes fram till den nya högbron invigdes. 
 • Efter vårt besök gör vi en tankekarta och skriver och berättar om vad vi såg. Därefter skriver vi i vår bok om vårt besök. 

v.37/38

 • Vi har hört talas om att det ska finnas en mur som kallas för Ryssmuren på vårt område. Vi promenerar vid den och funderar kring vem som byggde den, varför och vad den användes till. Sägner berättar att det kan ha varit ryska fångar som byggde den men det kan bara vara så enkelt att människorna själva som bodde där byggde den för att hålla boskapet innanför. 
 • Efter vårt besök gör vi en tankekarta och skriver och berättar om vad vi såg. Därefter skriver vi i vår bok om vad vi sett. 

v.39/40

 • Vi förbereder oss för vårt besök av porslinsfabriken genom att titta på gamla bilder samt ser på en gammal film om fabriken. 
 • Vi besöker Gustavsbergs Porslinsfabrik och Marie Bohjort möter upp oss och berättar om fabrikens historia samt hur den fungerar idag.
 • Efter vårt besök promenerar vi runt vid Farsta slott och funderar kring vilka som bott där.
 • Vi stannar även vill vid viken Kattholmen och letar efter spår från porslinsfabriken. Nu är vi på jakt efter porslinsskärvor från fabriken. 
 • Efter vårt besök gör vi en tankekarta och skriver och berättar om vad vi såg. Därefter skriver vi i vår bok om vårt besök. 

v.42

 • Vi besöker bronsåldersgravarna som ligger i vårt närområde. Vi funderar kring vilka som kan vara begravda i dessa gravar. Vi funderar även om hur det såg ut på platsen för flera hundra år sedan. något vi vet är att vattennivån var mycket högre än idag. Kanske åkte man båt till gravarna! 
 • Efter vårt besök gör vi en tankekarta och skriver och berättar om vad vi såg. Därefter skriver vi i vår bok om vårt besök. 

v.43

 • Vår pedagog Anita kommer på besök till oss och berättar om när hon var barn och hade kompisar som bodde i vår lokal Villan. Hon berättar om Lemshaga, Lemshaga slott och vita frun som sägs spöka på Lemshaga. 
 • Efter Anitas besök gör vi en tankekarta och skriver och berättar om vad vi såg. Därefter skriver vi i vår bok om vårt besök. 

v.45-48

 • Vi stannar upp och funderar kring de historiska möten vi hittills mött. 
 • Vi sammanfattar vårt arbete med närområdets historia. Känner vi att vi har fått med det vi har funderat om? Har våra frågor besvarats? Vilken ny fakta har vi fått med oss om Lemshaga och närområdets historia?
 • Som avslutning på vårt projekt kommer eleverna i mindre grupper att få göra en Stop motion film om något av det vi mött under projektets gång. Dessa filmer kommer senare att visas för varandra. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Närområdet och Lemshagas historia blir ett arbete inför ett större projekt som handlar om forntiden då vi kommer att se spår av den här i vår närmiljö.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras tidigare erfarenheter och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.