Astronomi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Häggvik

När, under vilka veckor? v.35-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Centrala koncept

Månen – Banor, utseende och dess påverkan

 • Hur månens gravitation i samverkan med jordens rotation spelgas i tidvatten-fenomenet vi kallar ebb och flod.
 • Hur förändringar i positionsförhållanden mellan månen, jorden och solen påverkar månens synliga utseende från jorden.
 • Hur jordens eget system är ett litet system inom ett enormt universum

 

Människan i rymden – Upptäckandet av vår plats i universum

 • Hur människans teorier om universum har förändrats och utvecklats genom tiden.
 • Hur människans teorier om universum i förhållande till jorden alltid varit begränsat till vad som går att observera och därmed tänka kring.
 • Hur utvecklingen av ny slags teknologi har expanderat sättet människan kan göra observationer av rymden.

 

Natthimelen – Mönster, observationer och traditioner

 • Hur vår (jordens) position i rymden avgör vilka himmelska objekt vi kan se.
 • Hur vi väljer att arrangera de synliga stjärnorna idag är baserat på kulturella grunder.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att “ använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning[…]” och, “använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället[…] genomföra systematiska undersökningar i fysik[…]”

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra.
 • Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användningen av satelliter
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (Alla visas inte här)

 

Förmågor E C A
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Eleven beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om astronomiska fenomen.
Exempelvis hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.Här finns en viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven förklarar och visar på samband om himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om astronomiska fenomen.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Här finns en relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om astronomiska fenomen.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Här finns en god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier

Dokumentera kunskaper i fysik Eleven gör enkla dokumentationer i text och bild Eleven gör utvecklade dokumentationer i text och bild Eleven gör välutvecklade dokumentationer i text och bild
Genomföra systematiska undersökningar i fysik. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Förmåga E C A
Använda kunskaper om universum för att granska information, kommunicera och ta ställning. Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, diskussioner, undersökningar med t.ex. program som Stellarium, uteaktiviteter för att göra modeller kring solsystemet och månen, skriftliga uppgifter, prov.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov, skriftlig uppgift och muntligt deltagande i diskussioner.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35-

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att kunna förstå världen vi lever i, i förhållande till universum, blir mer och mer komplicerat då forskning och upptäckter görs ständigt. Detta gör också att man i allmänhet ställer högre krav på grundläggande kunskap inom astronomi. Vi har alltså ett ansvar att driva vidare den forskning och de resultat som redan har bevisats. Men samtidigt får vi inte heller glömma att kontinuerligt ifrågasätta koncept, då historia har visat att den accepterade sanningen alltid kan förändras och bevisas felaktig. I detta måste vi se till att våra framtida individer aldrig får glömma att ta sitt ansvar i den vetenskapliga utvecklingen.

 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.