Magnetism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen

När, under vilka veckor? Period 3, VT – 17

Vad? – Magnetism

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är magnetism?
 • Kan man göra en magnet av en sax?
 • Vilka saker/ämnen fastnar på magneter?
 • Vad använder man magneter till?
 • Finns det material som släpper igenom magnetism?
 • Hur fungerar en kompass?

Förankring i kursplanens syfte:

Syftet med detta arbete är att få eleverna att skapa nyfikenhet, intresse kring olika fysikaliska områden som finns i naturen. Eleverna ska få tillfälle att ställa frågor och leta svar på frågor.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Fysik:

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt:

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomföra enkla experiment, fundera över och olika frågeställningar samt se korta filmer om magnetism.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att få redovisa muntligt och skriftligt löpande under arbetets gång.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 3 – Introduktion, testa vad som fastnar på magneter + film om magnetism. Kan vi göra en magnet av en sax?

v 4 – vad är magnetism, magnetisk kraft, kompass, vad använder man magneter till?

v 5 – testa/känna magneter (experiment), forska vidare om olika områden

v 6 – forska vidare

v 7 – vad har vi lärt oss?

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Mest dem själva som får kunskaper om olika fenomen i naturen som helt plötsligt får vetenskaplig bakgrund, varför saker och ting händer.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Naturen har ett magnetisk kraftfält vilket påverkar både människan och djur. Magnetism har en stor roll i vårt dagliga liv inte minst i många maskiner och när det kommer till källsortering. Eftersom vi på skolan har ett mål om hållbar utveckling passar detta område in även där då vi tar hjälp av magneter för att skapa en mer hållbar miljö genom källsortering.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi använder oss av ett utforskande arbetssätt samt olika VT-rutiner för att få fatt på elevernas tankar. Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 

Pedagogisk dokumentation