småkryp

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sara Sandström

När, under vilka veckor?

v.36-42

Vad?

Vi undersöker småkryp och vad det egentligen är. Vi arbetar med faktatext och presenterar vårt småkryp för varandra.

Frågeställning och följdfrågor

Vad är ett småkryp? Vilka småkryp kan vi namnge och vad vet vi om dom? Vad vill vi veta mer om? Vad är fakta? Vart kan vi hitta fakta om småkryp?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll från kursplanen

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Handstil och att skriva på dator.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi får vår fakta från olika källor så som böcker och film. Tillsammans i par väljer vi ett småkryp som vi fyller i och ritar en tankekarta om. Där fyller vi även i fakta som vi fått från våra olika källor. Vi skapar en modelltext tillsammans för att eleverna ska få se hur en faktatexts struktur ser ut och vad dess typiska drag är. Vi för diskussioner kring vad fakta är och varför man inte kan skriva vad som helst i en faktatext. Vi pratar om olika sorters källor och varför det är bra att vara kritisk till det man läser. Därefter skriver eleverna egna faktatexter på sina Ipads om sitt småkryp med hjälp av stödmeningar. När eleverna är klara med sin text får de ge varandra feedback utifrån en checklista. Det är exempelvis om eleven använt stor bokstav och punkt. Vi skapar småkryp av rödlera och andra material samt målar dessa när de torkat. Eleverna får presentera sitt småkryp för gruppen genom att läsa sin faktatext och visa upp sitt småkryp.

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker genom observationer, samtal och återkommande muntlig återkoppling . Elevernas tankekartor samt faktatexter samt dess omarbetade version utifrån sin kompis återkoppling från checklistan. Elevernas muntliga presentationer av sitt småkryp, samt genom den avslutande frågesporten (se nedan).

Vi ger varandra positiv feedback efter våra presentationer. Vi gör även en Kahoot! som är en frågesport på deras Ipads där eleverna får svara på olika frågor kring det vi har arbetat med under temat.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 36 – Vi lyfter elevernas förkunskaper kring småkryp genom en tankekarta och presenterar temat.

v.37 – Vi börjar undersöka vad småkryp är och söker fakta i filmer och böcker. Vi väljer ett småkryp som vi vill undersöka och börjar tillsammans i par fylla i vår tankekarta som kommer bli grunden för vår faktatext.

v- 38-39 Vi gör klart vårt tankekarta och skriver faktatext om vårt småkryp med hjälp av stödmeningar.

v. 40- Vi skapar vårt småkryp.

v.41-42 Vi presenterar vårt småkryp för varandra och ger varandra positiv feedback. Avslutning med Kahoot!

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar med VT- rutiner som synliggör elevernas tankar. Exempelvis i rutinen ”Think, pair, share”, där vi tänker först själva, sedan berättar för varandra i par och sedan lyfter det i gruppen. Men även med rutinen, ”I see, I Think, I Wonder” som en start, för att se elevernas förkunskaper.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar vad vi lärt oss kontinuerligt genom samtal under och vid slutet av temat. Vi gör tillsammans en ”Kahoot!” som är en frågesport på deras Ipads där eleverna får svara på olika frågor kring det vi har arbetat med under temat som ett avslut där vi tydligt kan se hur mycket vi har lärt oss!